Κοινωνικό Συσσίτιο

Κοινωνικό Συσσίτιο

 

Το Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου Γλυφάδας εξυπηρετήσει άτομα τα οποία έχουν πληγεί από την οικονομική και κοινωνική κρίση της εποχής που διανύουμε και να επιδιώκει να ανακουφίσει εκείνους που αδυνατούν να καλύψουν πλέον βασικές ανάγκες όπως η σίτιση. Η Δομή παροχής συσσιτίων παρέχει υπηρεσίες σίτισης στους ωφελούμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, σε καθημερινή βάση, πληρώντας τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Τα προϊόντα για την τροφοδοσία των γευμάτων, προσφέρονται από τοπικές επιχειρήσεις, εργαστήρια και βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς και από εθελοντές. Παράλληλα, η Δομή Παροχής Συσσιτίων διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από συναφείς επιχειρήσεις και πολίτες.

Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης, που εξυπηρετούνται μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου,
 2. Πρόσφατη Φωτογραφία,
 3. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
 4. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης και Εκκαθαριστικού Σημειώματος για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών,
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο υπογραφής από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών και τα προστατευόμενα μέλη αυτού δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ,
 6. Πρόσφατη Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εφόσον υπάρχει),

7.Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Τίτλο ιδιοκτησίας ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα,

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
 2. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους.

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης και Εκκαθαριστικού Σημειώματος για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους όλων των συνοικούντων κάτω από την ίδια στέγη σε περίπτωση δήλωσης φιλοξενίας,
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο υπογραφής όλων των συνοικούντων κάτω από την ίδια στέγη από την οποία θα προκύπτει ότι δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ,
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το Δήμο,
 4. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς,
 5. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) για αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
 6. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ,
 7. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων ή οποιοδήποτε έγγραφο που να πιστοποιεί την μονογονεϊκότητα και την επιμέλεια,
 8. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου,
 9. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)
 10. Κοινωνικό ιστορικό, που συντάσσεται από την Κοινωνική Λειτουργό της Δομής, το οποίο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

Πληροφορίες
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 29 & Αριστίππου, Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 2109608973

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects