Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

1.- Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρειαζόμαστε:

Η «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» του Δήμου μας είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» (GDPR) και ρυθμίζει την επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να δείτε αυτή στο παρακάτω link https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/gdpr

Ο Δήμος Γλυφάδας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ή σε κάποιες περιπτώσεις που ανακτά από άλλες πηγές για την εκπλήρωση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του. Ο Δήμος μας συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων από εσάς:

- Όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο  μητέρας,  τηλέφωνο κινητό, τηλέφωνο σταθερό,  διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

- Αριθμό δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνική καταγωγή, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δ.Ο.Υ., αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στοιχεία ασφαλιστικού φορέα, υπηκοότητα, ιθαγένεια, επίσημα στοιχεία Ληξιαρχείου,  οικογενειακή κατάσταση,  είδος ασφάλισης, σύνταξης γήρατος, στρατολογικά στοιχεία, επαγγελματική ιδιότητα, περιουσιακά στοιχεία.

- Όνομα, επώνυμο,  πατρώνυμο,  μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία που αφορούν την επιμέλεια προσώπων, τάξη και σχολείο φοίτησης, θρήσκευμα, ιθαγένεια, δεδομένα υγείας ανηλίκων.

- Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος, αριθμό κάρτας ανεργίας, βιβλιαρίου απορίας, στοιχεία εκκαθαριστικό ΔΟΥ.

- Ιατρικό ιστορικό ασθενούς, δεδομένα σωματικής υγείας, δεδομένα πνευματικής/ψυχικής υγείας, ασθένεια, δυσλειτουργία (ΑΜΕΑ), δεδομένα κλινικής θεραπείας – φαρμακευτικής αγωγής, γνωμάτευση αναπηρίας, βιβλιάριο υγείας, ιατρικές συνταγές.

- Επωνυμία και έδρα ατομικής επιχείρησης, όνομα, επίθετο νόμιμου εκπροσώπου νομικών προσώπων, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ΔΟΥ, αριθμό δελτίου ταυτότητας, στοιχεία εκκαθαριστικών σημειωμάτων και δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες ατομικών επιχειρήσεων.

- Γεγονότα ληξιαρχείου, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης.

- Στοιχεία τίτλων ακινήτων,  ΚΑΕΚ, στοιχεία ύδρευσης, στοιχεία ηλεκτροδότησης, στοιχεία τελών και εισφορών που σχετίζονται με το ακίνητο, στοιχεία μισθώσεων και προσωπικά δεδομένα μισθωτών, εκμισθωτών

- Στοιχεία δικαστικών αποφάσεων, διοικητικών κυρώσεων, ποινικού μητρώου.

- Εικόνα προσώπων

- Διευθύνσεις ip, στοιχεία γεωεντοπισμού

 

2.- Γιατί τα χρειαζόμαστε:

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των παρακάτω νόμιμων σκοπών:

- για την εξέταση, διεκπεραίωση ή διαβίβαση αιτήσεών σας και την ενημέρωσή σας για την πορεία της αίτησής σας

- για την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων για τα οποία αρμόδιος είναι ο Δήμος

- για την διεκπεραίωση αλληλογραφίας του Δήμου

- για την υποβολή καταγγελιών

- για την τήρηση πρακτικών και την έκδοση αποφάσεων των συλλογικών και ατομικών οργάνων του Δήμου.

- για την τήρηση αρχείων, όπου αυτό προβλέπεται από το Νόμο (π.χ. ληξιαρχείο, αρχείο δημοτικής κατάστασης κλπ)

- για την εκπροσώπηση του Δήμου, των αιρετών οργάνων και των υπαλλήλων του Δήμου ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών

- για τη σύνταξη απόψεων προς τα διοικητικά Δικαστήρια προς υποστήριξη διοικητικών πράξεων κατά των οποίων προσφεύγουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα

- για την είσπραξη τελών, εισφορών, πάσης φύσεως δημοτικών εσόδων και προστίμων

- για την σύνταξη και έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων

- για την εξέταση προσφυγών και ενστάσεων που σχετίζονται με βεβαιώσεις ποσών από οποιαδήποτε αιτία

- για την καταβολή αμοιβών, εργολαβικών ανταλλαγμάτων, μισθωμάτων και την εν γένει διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών

- για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης

- για την επεξεργασία της συμμετοχής υποψηφίων αναδόχων σε προκηρύξεις και για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και της κατάρτισης συμβάσεων με αναδόχους προμηθειών, υπηρεσιών και έργων

- για την επεξεργασία της συμμετοχής υποψηφίων μισθωτών ή εκμισθωτών σε δημοπρασίες μίσθωσης ή εκμίσθωσης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων και για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και της κατάρτισης συμβάσεων μίσθωσης ή εκμίσθωσης

- για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών Κοιμητηρίων

- για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών Μαρινών

- για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπαίθριων αγορών, εμποροπανηγύρεων, γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, βρεφονηπιακών σταθμών

- για την καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων και γεγονότων που επηρεάζουν τη δημοτική κατάσταση

για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης διοικητικών αδειών που αφορούν την δόμηση

- για τον έλεγχο και τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης και την επιβολή των σχετικών διοικητικών προστίμων

- για την σύνταξη και έγκριση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ρυμοτομικών σχεδίων και τον εν γένει χωροταξικό σχεδιασμό

- για την ολοκλήρωση διαδικασιών απαλλοτρίωσης ακινήτων για την εξυπηρέτηση σκοπών του Δήμου

- για την διεκπεραίωση αιτήσεων ένταξης σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας

- για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων για την παροχή κοινωνικών επιδομάτων

- για τον έλεγχο της συνδρομής προϋποθέσεων για την ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε δημοτικά προγράμματα πρόνοιας ή δομών.

- για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και των νηπιαγωγείων της πόλης

- για την συμμετοχή σας σε πολιτιστικές, αθλητικές, εορταστικές κλπ εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος στο πλαίσιο των καθηκόντων του

- για την εκπλήρωση των καθηκόντων της Δημοτικής Αστυνομίας

- για  την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα

- για την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων

- για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας

- για την οργάνωση του σχεδίου αποκομιδής απορριμμάτων και την εν γένει λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας

- για τη συντήρηση και επέκταση του πρασίνου

- για την εξυπηρέτηση της διεκπεραίωσης των υποθέσεων πολιτών μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

- για τη συντήρηση της ιστοσελίδας του Δήμου

- για τη συντήρηση και λειτουργία των εφαρμογών ηλεκτρονικής παρακολούθησης – αναφοράς προβλημάτων του Δήμου (FixMyCity, FixMySchool κλπ)

- για την επικοινωνία του Δήμου μαζί σας και την ενημέρωσή σας για δράσεις του Δήμου

- για την ασφάλεια των δημοτικών εγκαταστάσεων και των προσώπων που εργάζονται ή βρίσκονται εντός αυτών

 

3.- Που τα επεξεργαζόμαστε:

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην έδρα του Δήμου μας που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Άλσους 15, Τ.Κ. 16675, καθώς και στις εγκαταστάσεις τις Υπηρεσίας Καθαριότητας, οδός Παναγούλη 3, Γλυφάδα Αττικής, στις εγκαταστάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, οδός Διαδόχου Παύλου 26, Γλυφάδα Αττικής, στις εγκαταστάσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οδός Καραϊσκάκη 34, Γλυφάδα Αττικής και στις εγκαταστάσεις των Κ.Ε.Π. Δήμου Γλυφάδας (Γ. Γεννηματά 62 και Διαδόχου Παύλου 42). Η επεξεργασία και η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τον ίδιο τον Δήμο μας στο Δημαρχιακό Μέγαρο ή στις άλλες εγκαταστάσεις του, σε φυσικό αρχείο ή ηλεκτρονικά. Επίσης, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου αποθηκεύονται στο cloud της εταιρείας με την επωνυμία «Θ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΒΑΙΝΑΣ - Γ.ΨΑΛΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «POINTER» με έδρα Ι. Πολέμη 13-15, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54248.

 Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται, εφόσον απαιτείται για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων του Δήμου ή την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς:

- πολίτες, καταγγέλλοντες, καταγγελλόμενους, προσφεύγοντες

- μέλη των συλλογικών οργάνων του Δήμου

- Δικαστικές Αρχές, Εισαγγελικές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ελεγκτικές Αρχές εν γένει με αρμοδιότητα των έλεγχο των Ο.Τ.Α.

- Άλλους ΟΤΑ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Ληξιαρχείο Αθηνών, Ειδικό Ληξιαρχείο

- Υπηρεσία Επιτρόπου στον Δήμο Καλλιθέας, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΚΗΜΔΗΣ Ελεγκτικό Συνέδριο

- ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Εφημερίδες

- ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ,  ΟΑΕΔ, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

- Ε.ΥΔ.ΑΠ., Δ.Ε.Η. ή άλλους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

- Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης

- Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

- Πιστωτικά Ιδρύματα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται εκτός Ελλάδας.

 

4.- Πόσο καιρό τα κρατάμε;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 480/1985 «Εκκαθάριση των αρχείων των ΟΤΑ και των ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ και συνδέσμων αυτών», όλες οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τα αρχεία τους ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου για συγκεκριμένο χρόνο και να προβαίνουν σε περιοδική εκκαθάριση των αρχείων τους μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο Δήμος διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

- Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των πολιτών που υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), διατηρούνται για διάστημα έως και δύο (2) ετών μετά τη διεκπεραίωση της υπόθεσης στη συνέχεια καταστρέφονται.

Η εσωτερική αλληλογραφία, διαβιβαστικά και έγγραφα καθημερινής χρήσης που δεν έχουν έννομες συνέπειες, δεν διατηρούνται πέραν των δύο  (2) ετών.

- Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους αναδόχους και όλα τα στοιχεία του φακέλου διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) ετών μετά την ολοκλήρωση του έργου ή έως την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων.

- Έγγραφα και προσωπικά δεδομένα δικαστικών υποθέσεων διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) ετών μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαφοράς.

- Εκλογικοί κατάλογοι διατηρούνται έως την αντικατάστασή τους.

- Αποφάσεις σχετικά με διακανονισμούς οφειλών διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως και είκοσι (20) ετών μετά τη λήξη του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

- Έγγραφα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Δήμου, όπως πρακτικά και αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου, αποφάσεις οικονομικών επιτροπών, διατηρούνται στο διηνεκές.

- Βεβαιούμενα και εισπραττόμενα έσοδα διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

- Πράξεις επιβολής τελών διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

- Κατάλογοι απόρων διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) ετών από την κατάρτισή τους.

- Μελέτες έργων/προμηθειών/κτιριακών εγκαταστάσεων διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως και είκοσι (20) ετών.

- Άδειες λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ, διατηρούνται εις το διηνεκές.

- Ληξιαρχικά γεγονότα, το Μητρώο Πολιτών, Μητρώα Αρρένων, οι οικογενειακές μερίδες και γενικώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την τήρηση των βιβλίων Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου, διατηρούνται εις το διηνεκές.

- Οικοδομικές άδειες και άδειες δόμησης διατηρούνται εις το διηνεκές

- Η εικόνα προσώπων που καταγράφεται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης διατηρείται για δεκαπέντε (15) ημέρες.

 

5.- Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιο ή κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε είναι εσφαλμένο ή ατελές, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να δείτε αυτές τις πληροφορίες, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη μεταφορά δεδομένων σας σε πρόσωπα που θα μας υποδείξετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να ανατρέχετε στην «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» του Δήμου μας. Παρακαλώ εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της «Φόρμας Αίτησης Πρόσβασης του Υποκειμένου των Δεδομένων».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινίσεις σχετικά με τον από μέρους μας χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου μας στο email: dpo@glyfada.gr ή εγγράφως με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Άλσους 15, Γλυφάδα Αττικής, Τ.Κ. 16675. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Δήμου μας θα ασχοληθεί με το αίτημά σας και θα επιχειρήσει σε συνεργασία μας μαζί σας να δώσει λύση σε τυχόν πρόβλημά σας.

Εάν και σε αυτή την περίπτωση θεωρείτε ότι δεν χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το Νόμο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ_ΜΝΗΜΑΤΟΣ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ_ΚΤΙΣΤΟΥ_ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ_ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΓΙΑ_ΣΥΝΔΕΣΗ_ΜΕ_ΤΑ_ΔΙΚΤΥΑ_ΔΕΗ_-_ΕΥΔΑΠ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΕΚΤΑΦΗΣ_ΟΣΤΩΝ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ_ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΓΙΑ_ΔΕΗ_-_ΕΥΔΑΠ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_ΤΑΦΗΣ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΛΗΨΗ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ_ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΓΙΑ_ΚΑΘΕ_ΝΟΜΙΜΗ_ΧΡΗΣΗ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΚΔΟΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ_ΚΥΕ_ΣΕ_ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ_ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ_ΘΕΣΗΣ_ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ_ΑΜΕΑ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗ_ΛΗΨΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΑΠΑΛΛΑΓΗ_Ή_ΜΕΙΩΣΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ_ΤΕΛΩΝ_ΓΙΑ_ΑΤΟΜΑ_ΜΕ_ΑΝΑΠΗΡΙΑ_-_ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ_-_ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΚΔΟΣΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΠΕΡΙ_ΜΗ_ΟΦΕΙΛΗΣ_ΤΑΠ_ΓΙΑ_ΟΙΚΟΠΕΔΑ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗ_ΜΕΙΩΣΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ_ΤΕΛΩΝ_ΚΑΤΑ_50__ΣΕ_ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΓΙΑ_ΤΕΛΗ_ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_-_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ_ΣΕ_ΦΥΣΙΚΟ_ΠΡΟΣΩΠΟ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_-_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ_ΣΕ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_-_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ_ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ_ΣΕ_ΦΥΣΙΚΟ_ΠΡΟΣΩΠΟ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_-_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ_ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ_ΣΕ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΚΡΙΣΗΣ_ΤΑΦΗΣ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΣΤΑ_ΜΗΤΡΩΑ_ΑΡΡΕΝΩΝ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ_ΓΑΜΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ_ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟΥ_ΟΧΗΜΑΤΟΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΠΕΡΙ_ΜΗ_ΟΦΕΙΛΗΣ_ΤΑΠ_ΓΙΑ_ΜΗ_ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ_ΑΚΙΝΗΤΑ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ_ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ_ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ_ΚΑΙ_ΛΟΙΠΩΝ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ_ΚΥΕ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ_ΑΚΙΝΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΞΕΤΑΣΗΣ_ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ_ΓΙΑ_ΠΑΡΑΒΑΣΗ_Κ_Ο_Κ_.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ_ΣΥΓΓΕΝΩΝ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ_ΤΟΠΟΥ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ_ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ_(ΕΚΤΟΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ),_ΠΛΑΤΕΙΩΝ_ΚΑΙ_ΛΟΙΠΩΝ_ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ_ΧΩΡ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΜΗ_ΟΦΕΙΛΗΣ_ΤΑΠ_ΓΙΑ_ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ_ΚΤΙΣΜΑΤΑ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΜΟΝΙΜΗΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΞΕΤΑΣΗΣ_ΑΠΟΨΕΩΝ_-_ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ_(ν__4442-2016-ΚΥΑ_16228-2017)_-_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΚΔΟΣΗΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ_ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΛΛΑΓΗ_ΕΠΩΝΥΜΟΥ-ΚΥΡΙΟΥ_ΟΝΟΜΑΤΟΣ_ΣΤΑ_ΜΗΤΡΩΑ_ΑΡΡΕΝΩΝ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ_2.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ_ΟΣΤΩΝ_ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΓΕΝΙΚΗ_ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΓΕΝΙΚΗ_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΑΛΛΑΓΗ_ΕΠΩΝΥΜΟΥ_-_ΚΥΡΙΟΥ_ΟΝΟΜΑΤΟΣ_ΑΝΗΛΙΚΩΝ_ΘΗΛΕΩΝ_ΣΤΑ_ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ_4.pdf

GDPR_ΑΛΛΑΓΗ_ΕΠΩΝΥΜΟΥ-ΚΥΡΙΟΥ_ΟΝΟΜΑΤΟΣ_ΣΤΑ_ΜΗΤΡΩΑ_ΑΡΡΕΝΩΝ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ_1.pdf

GDPR_ΑΛΛΑΓΗ_ΕΠΩΝΥΜΟΥ-ΚΥΡΙΟΥ_ΟΝΟΜΑΤΟΣ_ΘΗΛΕΩΝ_ΣΤΑ_ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ_3.pdf

GDPR_ΑΠΟΣΤΟΛΗ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΚΑΙ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΕΤΗΣΙΟΥ_ΤΕΛΟΥΣ_ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ_ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ_ΧΩΡΟΥ_ΜΕ_ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.pdf

GDPR_ΔΗΛΩΣΗ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ_ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΔΕΣΗΣ_ΜΕ_ΔΙΚΤΥΟ_ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ_ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ_-_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΑΠΟ_ΤΟ_ΑΡΧΕΙΟ_ΤΟΥ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΚΥΕ.pdf

GDPR_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ_ΓΙΑ_ΤΟ_FixMyCity.pdf

GDPR_ΔΗΛΩΣΗ_ΓΙΑ_ΤΟΝ_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ_ΤΗΣ_ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ_ΚΑΙ_ΧΡΗΣΗΣ_ΑΚΙΝΗΤΟΥ_(Ν__4647-2019,_Άρθρο_51).pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_ΩΡΑΡΙΟΥ_ΧΡΗΣΗΣ_ΜΟΥΣΙΚΗΣ_ΚΑΙ_ΜΟΥΣΙΚΩΝ_ΟΡΓΑΝΩΝ_ΣΕ_ΚΥΕ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.pdf

GDPR_ΔΗΛΩΣΕΙΣ_ΑΛΛΑΓΗΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ_ΓΙΑ_ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ.pdf

GDPR_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΠΡΟΣ_ΕΛΕΓΧΟ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΑΠΟΔΟΣΗ_ΤΕΛΩΝ_ΚΥΕ.pdf

GDPR_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΚΔΟΣΗ_ΑΔΕΙΑΣ_ΧΡΗΣΗΣ_ΚΤΙΣΤΟΥ_ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ_ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ_ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ_ΧΩΡΟΥ_ΓΙΑ_ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ_(ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ_-_ΛΟΙΠΟΙ_ΧΩΡΟΙ).pdf

GDPR_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ_ΓΙΑ_ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΤΕΛΩΝ_ΓΙΑ_ΦΥΛΑΞΗ_ΟΣΤΩΝ.pdf

GDPR_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ_ΚΥΡΙΟΥ_ΟΝΟΜΑΤΟΣ.pdf

GDPR_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ_ΑΚΙΝΗΤΑ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

GDPR_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΜΗ_ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ_ΑΚΙΝΗΤΑ_ΜΕ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.pdf

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects