Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Κ.Α.Π.ΠΑ.

Το ΝΠΔΔ "Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση" του δήμου Γλυφάδας ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα.

Αντικείμενο του έργου είναι οι "Πολιτιστικές Δραστηριότητες" του δήμου με διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects