Πολιτικοί Γάμοι

 


Γραφείο Πολιτικών Γάμων

 


Άλσους 15, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα

2ος όροφος, τηλ. : 213 2025246, 213 2025244  fax : 213 2025249 - email: dimotologio@glyfada.gr

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Α. ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Πολιτικός Γάμος καθιερώθηκε με τον νόμο 1250/1982. Με το Προεδρικό Διάταγμα 391/1982 καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων, την χορήγηση άδειας γάμου κλπ.

 

Α1. Διαδικασία

Ο κάθε ένας από τους μελλόνυμφους υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον αρμόδιο Δήμο, προκειμένου να εκδοθεί η ατομική ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ του.

Αρμόδιος Δήμος για την έκδοση άδειας γάμου είναι ο Δήμος στα γεωγραφικά όρια του οποίου ο μελλόνυμφος είναι μόνιμος κάτοικος και μπορεί να το αποδείξει αυτό με ένα από τα αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας τα οποία περιγράφονται παρακάτω (βλέπε Α2 3 Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας),εκτός από την περίπτωση που ο μελλόνυμφος είναι δηλωμένος μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν δύναται να προσκομίσει αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα, οπότε αρμόδιος Δήμος για την έκδοση άδειας γάμου του είναι ο Δήμος στον οποίο ο πολίτης αυτός είναι Δημότης (δηλαδή ο Δήμος ο οποίος του χορηγεί Πιστοποιητικό Γέννησης).

Η Άδεια Γάμου εκδίδεται σε οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της αίτησης, παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο και ισχύει για χρονικό διάστημα διάστημα έξι (6) μηνών.

Όταν και οι δύο μελλόνυμφοι έχουν τις Άδειες γάμου τους, υποβάλλουν την από κοινού αίτησή τους προς τον Δήμο της αρεσκείας τους με συνημμένες τις δύο Άδειες, κατόπιν συνεννόησης για την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

Στην αίτηση αυτή δηλώνουν και το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν από το γάμο αυτό.

Ο γάμος τελείται την συμφωνημένη ημερομηνία, παρουσία δύο μαρτύρων.

 

Α2. Δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας γάμου σε Έλληνα πολίτη

1-Αίτηση (διατίθεται από τον Δήμο)

2-Υπεύθυνη Δήλωση με προτυπωμένο κείμενο (διατίθεται από τον Δήμο)

3 -ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αποδεικτικό Μόνιμης Κατοικίας (τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. ή εναλλακτικά πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας)

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. στο οποίο να αναγράφεται ‘ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ’).

4-Αντίγραφο ή απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης - Βάπτισης (Πρόσφατο), από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για γεννημένους στο εξωτερικό (εκτός των Πολιτογραφημένων μετά την γέννησή τους Ελλήνων οι οποίοι αντί αυτού προσκομίζουν Πιστοποιητικό γέννησης και φωτοαντίγραφο της Απόφασης Πολιτογράφησής τους)

5-Για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού απαιτείται επιπλέον: Πιστοποιητικό γέννησης τους.

6-Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο μελλονύμφων.

7-e-παράβολο "Για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου από Δήμο" (κωδικός 2386), με τα στοιχεία του μελλονύμφου, εκτυπωμένο.

8-Το αποδεικτικό πληρωμής του e-παραβόλου, εκτυπωμένο.  

9-Γνωστοποίηση του γάμου σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα  η οποία πρέπει να κατατεθεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αλλοδαπού τα στοιχεία να αναγράφονται ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι άδειες και των δύο μελλονύμφων εκδίδονται από το Δήμο Γλυφάδας απαιτούνται δύο (2) φύλλα εφημερίδας.

10-Για τους διαζευγμένους απαιτείται επιπλέον Ληξιαρχική Πράξη του τελευταίου γάμου τους, είτε θρησκευτικού είτε πολιτικού, με καταχωρημένη τη λύση του.

11-Για τους χήρους –ες από τον τελευταίο τους γάμο, απαιτείται επιπλέον Ληξιαρχική Πράξη αυτού του γάμου καθώς και Ληξ.Πράξη Θανάτου του/ης συζύγου του/της.

12-Για τους ανηλίκους απαιτείται επιπλέον Δικαστική απόφαση.

 

Β. ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ και ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ (Νόμιμα μονίμου κατοίκου Ελλάδας ή νόμιμα προσωρινά διαμένοντα και φιλοξενούμενου στην κατοικία του Έλληνα μέλλοντα συζύγου).

 

Β1. Διαδικασία

Ο Έλληνας Πολίτης ακολουθεί την διαδικασία που έχει περιγραφεί (βλ.Α1).

 

Ο Αλλοδαπός απευθύνεται στον αρμόδιο Δήμο και υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί η ατομική ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ του.

Αρμόδιος Δήμος για την έκδοση άδειας γάμου, είναι ο Δήμος στα γεωγραφικά όρια του οποίου είναι μόνιμος κάτοικος και μπορεί να το αποδείξει αυτό με ένα από τα αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας τα οποία περιγράφονται παρακάτω (βλέπε Β2 , 3 Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας) ή ο Δήμος στον οποίο είναι μόνιμος κάτοικος ο Έλληνας μέλλων σύζυγος που τον φιλοξενεί.

Η Άδεια Γάμου εκδίδεται σε οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της αίτησης, παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο και ισχύει για χρονικό διάστημα διάστημα έξι (6) μηνών.

Όταν και οι δύο μελλόνυμφοι έχουν τις Άδειες γάμου τους, υποβάλλουν την από κοινού αίτησή τους προς τον Δήμο της αρεσκείας τους, με συνημμένες τις δύο Άδειες, κατόπιν συνεννόησης για την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

Στην αίτηση αυτή δηλώνουν και το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν από το γάμο αυτό.

Ο γάμος τελείται την συμφωνημένη ημερομηνία, παρουσία δύο μαρτύρων.

 

Β2. Δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας γάμου σε Αλλοδαπό

1-Έντυπο αίτησης (διατίθεται από τον Δήμο)

2-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται από τον Δήμο)

3-Α-ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αποδεικτικό Μόνιμης Κατοικίας (τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. ή εναλλακτικά πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας)

Β-ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ Υπεύθυνη Δήλωση του Έλληνα μέλλοντα συζύγου ότι τον/την φιλοξενεί.

4-Πιστοποιητικό γέννησής του με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση επικύρωση και επίσημη μετάφραση.

5-Βεβαίωση πρόσφατη (από την οικεία Προξενική Αρχή της χώρας του περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου στην Ελλάδα από τον ενδιαφερόμενο) με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση επικύρωση και επίσημη μετάφραση.

6-Φωτοαντίγραφα των προβλεπόμενων ανά περίπτωση ταυτοποιητικών του εγγράφων καθώς και των αποδεικτικών της νόμιμης διαμονής του στην Ελλάδα(Διαβατήριο, Ταυτότητα, άδεια διαμονής, VISA).

7-e-παράβολο Αξίας ‘Για έκδοση άδειας γάμου από Δήμο’, με τα στοιχεία του μελλονύμφου και το αποδεικτικό πληρωμής του (κωδικός 2386).

8-Γνωστοποίηση του γάμου σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα με απόδοση των ονομάτων και στην Ελληνική γλώσσα (επισυνάπτεται η εφημερίδα)

8- Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μέλλοντα συζύγου του.

10-Για τους διαζευγμένους απαιτείται επιπλέον Ληξιαρχική Πράξη του τελευταίου γάμου τους (αν αυτός είχε τελεστεί στην Ελλάδα), είτε θρησκευτικού είτε πολιτικού, με καταχωρημένη τη λύση του.

11-Για τους χήρους –ες από τον τελευταίο τους γάμο (αν αυτός είχε τελεστεί στην Ελλάδα), απαιτείται επιπλέον Ληξιαρχική Πράξη αυτού του γάμου καθώς και Ληξ.Πράξη Θανάτου του/ης συζύγου του/της.

 

Β3. Ειδικές περιπτώσεις

Β3.1

Οι πολιτικοί πρόσφυγες (δικαιούχοι διεθνούς προστασίας) προσκομίζουν επιπλέον τα σχετικά αποδεικτικά (Άδεια Διαμονής δικαιούχου Διεθνούς ασύλου και διαβατήριο), και μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία υποβάλλουν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Β3.2

Οι Σύριοι πρέπει να προσκομίσουν και ειδική έγκριση του Υπ.Εσωτ. της Συρίας και της πρεσβείας τους στη Βουλγαρία.

Β3.3

Οι Κύπριοι πρέπει να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Ελευθερίας από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου.

Β3.4

Αν o αλλοδαπός είναι πολίτης μίας εκ των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία τότε:

Ο Αλλοδαπός προσκομίζει το Πρότυπο Πολύγλωσσο Πιστοποιητικό Ικανότητας Γάμου ισχύος έξι μηνών, το οποίο εκδίδεται από την χώρα του και επέχει θέση Αδειας γάμου, απαλλάσσεται από υποχρέωση επικύρωσης και χρήζει μόνο επίσημης μετάφρασης.

Ο αλλοδαπός λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζει το Πιστοποιητικό αυτό (ως άδεια γάμου) καθώς και τα 2, 4, 6, 8, 9, 10 Δικαιολογητικά από την ανωτέρω κατάσταση Β2, ως συνημμένα με την κοινή αίτηση του ζευγαριού για την τέλεση του γάμου, δηλαδή δεν εκδίδεται άδεια από το Δήμο.

Β3.6

Για τους πολίτες Αλβανίας που προσκομίζουν το Πιστοποιητικό που εκδίδει η χώρα τους, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, όπως και για τους πολίτες των χωρών της περίπτωσης Β3.5 δεν απαιτείται έκδοση άδειας γάμου αφού αυτό επέχει θέση άδειας.

Ο/η Αλβανός λοιπόν προσκομίζει το Πιστοποιητικό αυτό (ως άδεια γάμου) καθώς και τα 2, 4, 6, 8, 9, 10 Δικαιολογητικά από την ανωτέρω κατάσταση Β2, ως συνημμένα με την κοινή αίτηση του ζευγαριού για την τέλεση του γάμου, δηλαδή δεν εκδίδεται άδεια από το Δήμο.

 

Β4. Επικυρώσεις / Μεταφράσεις

 

Επικυρώσεις

Έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αρμόδια προξενική αρχή της χώρας του αλλοδαπού στην Ελλάδα επικυρώνονται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την σφραγίδα του γνησίου υπογραφής του προξένου.

Εξαιρούνται της επικύρωσης αυτής έγγραφα που προέρχονται από τις πρεσβείες των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λιχτεστάιν, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Μολδαβία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουδία, Τουρκία, Τσεχία.

Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από χώρα προέλευσης η οποία συμπεριλαμβάνεται στη Σύμβαση Χάγης 1961 Ν.4231/2014 και όχι από την πρεσβεία αυτής στην Ελλάδα, επικυρώνονται με την σχετική σφραγίδα APOSTILLE.

Εξαιρούνται και δεν απαιτείται επικύρωση APOSTILLLE για τα έγγραφα που προέρχονται από τις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία.

Για έγγραφα των χωρών Κιργιζία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν και Περού η επικύρωση γίνεται μόνο από την αρμόδια Ελληνική προξενική αρχή (Έγγραφα Κιργιζίας από γραφείο πρεσβείας Αστανά Καζακστάν, έγγραφα Μογγολίας από Προξενικό γραφείο Πρεσβεία Πεκίνου Κίνας, έγγραφα Ουζμπεκιστάν από γενικό Προξενείο Μόσχας Ρωσίας, έγγραφα από Περού από Προξ.Γραφείο πρεσβείας Λίμα Περού).

 Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από χώρα προέλευσης η οποία ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στη Σύμβαση Χάγης 1961 Ν.4231/2014 και όχι από την πρεσβεία αυτής στην Ελλάδα, επικυρώνονται από:

-Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης και στη συνέχεια από το Ελληνικό Προξενικό γραφείο της χώρας αυτής

ή

- Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης , επικύρωση από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και επικύρωση από το τμήμα επικυρώσεων του Ελληνικού ΥΠΕΞ.

Εξαιρούνται έγγραφα από Αιθιοπία, Αλγερία, Αφγανιστάν, Γκάνα, Ερυθραία, Ινδονησία, Ιράκ, Ιράν, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό, Λιβύη, Μαλι, Μπαγκλαντές, Νιγηρία, Πακιστάν, Σενεγάλη, Σουδάν, Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες τα οποία επικυρώνονται από τις αρμόδιες Ελληνικές προξενικές αρχές στις χώρες αυτές.

 

Μεταφράσεις

Γίνονται δεκτές μεταφράσεις:

-Από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπ.Εξωτερικών

-Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσής τους

-Από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

-Από Έλληνα δικηγόρο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ.53 του Ν.Δ.3026/1954 (235Α) του κώδικα περί δικηγόρων.

 

Η κατάθεση της αίτησης για έκδοση άδειας γάμου αλλά και η παραλαβή της άδειας γίνονται από τον ενδιαφερόμενο ή από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Ο Δήμος Γλυφάδας σύμφωνα με σχετική απόφαση Δημάρχου τελεί τους πολιτικούς γάμους κάθε Παρασκευή από τις 2.00 μ.μ. έως τις 3.00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

 

 Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects