Παραχώρηση χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ

 

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την ΑΙΤΗΣΗ προς την Επιτροπή παραχώρησης χώρων στάθμευσης του Δήμου Γλυφάδας,  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Απόφαση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρει το ποσοστό και το είδος αναπηρίας

3. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογ/σμό ΔΕΚΟ κ.λ.π. ή εκκαθαριστικό)

4. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας οχήματος

5. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς κατοικίας ή συμφωνητικού μίσθωσης ή αντίγραφο του Ε9

Προαιρετικά:

Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ (η χορήγησή του ανατίθεται σύμφωνα με το Π.Δ. 241/2005 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών Επικοινωνιών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων)

 

Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

1) Ν. 490/76 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α'): Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση.

2) Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν :
πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών. σοβαρή κινητική αναπηρία :
Α) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%

Β) του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%

3) Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες : νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις
έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία
πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
πάσχοντες από αιμορροφιλία

4) Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ - Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ΄ αριθμ. 2 και 3 αναφερόμενες κατηγορίες.

 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects