Παραχώρηση χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ

 

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την ΑΙΤΗΣΗ προς την Επιτροπή παραχώρησης χώρων στάθμευσης του Δήμου Γλυφάδας,  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου 2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ που αναφέρει το ποσοστό και το είδος αναπηρίας 3. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογ/σμό ΔΕΚΟ κ.λ.π. ή εκκαθαριστικό) 4. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς Α΄βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία) Στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με το όχημα συγγενικού προσώπου κατά τα ανωτέρω κατατίθεται Υπεύθυνη δήλωση από τον οδηγό του οχήματος που δηλώνει ότι μεταφέρει τον δικαιούχο 5. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας κατοικίας ή συμφωνητικού μίσθωσης ή αντίγραφο πρόσφατου Ε9 6. Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι ο δικαιούχος δε διαθέτει θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του Προαιρετικά: • Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α. σε ισχύ (η χορήγησή του ανατίθεται σύμφωνα με το Π.Δ. 241/2005 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών Επικοινωνιών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων)

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects