6η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (08.12.20)

Γλυφάδα, 4.12.2020
Αρ. Πρωτ. 35587

Αριθμός Πρόσκλησης : 6

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει,
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄76) , μέσω Τηλεδιάσκεψης
την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ.
για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

 

• Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Μ.Π.Ε.) αναθεώρησης ΓΠΣ Δήμου Γλυφάδας και ενσωμάτωση συμπερασμάτων Σ.Μ.Π.Ε. στο Στάδιο Β2 , σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 112119/1375/02.12.2020 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

 

Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects