1η πρόσκληση ΕΠΖ (16.3.2022)

Γλυφάδα, 11/03/2022
Αρ. Πρωτ. 7687

Αριθμός Πρόσκλησης : 1

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει,
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄76) , μέσω Τηλεδιάσκεψης την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Συγκρότηση σε Σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2. Ονομασία Ανωνύμου οδού που βρίσκεται στο Ο.Τ. 15

3. Λήψης απόφασης αναγκαιότητας απαλλοτρίωσης ακινήτου

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία

 

 

Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects