2η πρόσκληση ΕΠΖ (11.5.2022)

Γλυφάδα,06/05/2022
Αρ. Πρωτ. 13297

Αριθμός Πρόσκλησης : 2

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει,
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄76) , μέσω Τηλεδιάσκεψης την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Χρήσεις γης στο Ο.Τ. 45 περιοχής Τερψιθέας Δήμου Γλυφάδας

2. Επί αιτήματος για αλλαγή αρ.κυκλοφορίας οχήματος σε παραχωρημένη θέση στάθμευσης (ΑμεΑ) επί της οδού Κύπρου 58.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects