32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (27.09.2023)

Γλυφάδα, 22.9.2023

Αρ.Πρωτ: 31415

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες: Ε.Αμπέρτου/Δ.Δημητροπούλου                                                                       

ΤΗΛ. : 213 2025233 /232

e-mail: grammateiads@glyfada.gr

Αριθμός Πρόσκλησης: 32

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 27η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ –ΟΜΑΔΑ Ε’  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σ.Μ.Α.-ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Σ.Μ.Α.-ΟΜΑΔΑ Ζ’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ»

3. Λήψη απόφασης επί ειδικής αιτιολόγησης της βαθμολογίας του οριστικού αναδόχου, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  (ΧΡ/ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ - ΑΞ. ΠΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤ 04» (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, ΚΑΙ Γ)

4. Λήψη απόφασης επί ειδικής αιτιολόγησης της βαθμολογίας του οριστικού αναδόχου, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  (ΧΡ/ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ - ΑΞ. ΠΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤ 04» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ)

5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)» για το Δήμο Γλυφάδας και για το ΚΑΠΠΑ

6. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού

7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά  της  υπ΄αρ. 1068/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

8. Λήψη απόφασης για την  άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά  της  υπ΄αρ. 1519/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

9. Λήψη απόφασης για την  άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά  της  υπ΄αρ. 6547/2022 απόφασης του Moνομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

12. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

13. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χαρίκλεια Λαγουδάκη

 

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

              Οικονομικής Επιτροπής

 

              ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects