33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (4.10.2023)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες : Γ.Κυριακίδου, Ε.Αμπέρτου, Δ.Δημητροπούλου

Τηλ. : 213 2025 218 - 233 – 232

e-mail: grammateiads@glyfada.gr

Γλυφάδα, 29/09/2023

Αρ.Πρωτ: 32264

Αριθμός Πρόσκλησης: 33

     

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

  Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91Α΄) μέσω Τηλεδιάσκεψης,την 4η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 86.100,00€ που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών αναγκών, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

 2. Λήψη απόφασης στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την υπ’αριθμ. 1221/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ για τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», με αρ.μελ 39/2023

 3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4830/2021»

 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΠΑ

 5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)» για το Δήμο Γλυφάδας και για το ΚΑΠΠΑ

 6. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

              Οικονομικής Επιτροπής

 

              ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects