34η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (18.10.2023)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες :Ε.Αμπέρτου, Δ.Δημητροπούλου

Τηλ. : 213 2025 233 – 232

e-mail: grammateiads@glyfada.gr

Γλυφάδα, 13/10/2023

Αρ.Πρωτ: 33878

Αριθμός Πρόσκλησης: 34

     

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

  Επιτροπής

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 18η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2023 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

2. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 με τίτλο «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940, έτους 2023»

5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.229,89€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ –ΟΜΑΔΑ Ε’  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σ.Μ.Α.-ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Σ.Μ.Α.-ΟΜΑΔΑ Ζ’ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΜΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ»

7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΠΑ και συγκεκριμένα Β1-«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ » και Β2-«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανέγερση ειδικού σχολείου με αμφιθέατρο επί της οδού Καραχάλιου (νηπιαγωγείο και δημοτικό) για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες Δήμου Γλυφάδας» υποέργο 1, με αρ. 115/2023 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

9. Kαταβολή έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας

10. Λήψη απόφασης για την  άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά  της  υπ΄αρ. 3368/2023 απόφασης του Moνομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

12. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

              Οικονομικής Επιτροπής

           ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects