35η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (25.10.2023)

Γλυφάδα, 20.10.2023

Αρ.Πρωτ: 34682

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες: Ε.Αμπέρτου/Δ.Δημητροπούλου                                                                       

ΤΗΛ. : 213 2025233 /232

e-mail: grammateiads@glyfada.gr

Αριθμός Πρόσκλησης: 35

 

    ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 25η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4830/2021»

 

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

3. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο:  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΤΑΦΗ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ)»

4. Λήψη απόφασης για την  άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά  της  υπ΄αρ. 3368/2023 απόφασης του Moνομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

5. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

6. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

              Οικονομικής Επιτροπής

 

              ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects