36η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (1.11.2023)

Γλυφάδα, 27.10.2023

Αρ.Πρωτ: 35602

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες: Ε.Αμπέρτου/Δ.Δημητροπούλου                                                                       

ΤΗΛ. : 213 2025233 /232

Αριθμός Πρόσκλησης: 36

 

     

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

  Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 1η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)»

2. Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά: Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΠΑ και συγκεκριμένα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» και γ) για πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς

3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 19 κ.μ. και 10 κ.μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», Υποέργο 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5062352, (ΧΡ/ΣΗ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.761.600,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA)» προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

5. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

              Οικονομικής Επιτροπής

 

              ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects