37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2023 (8.11.2023)

Γλυφάδα, 03.11.2023

Αρ.Πρωτ: 36554

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες: Ε.Αμπέρτου/Δ.Δημητροπούλου 

ΤΗΛ. : 213 2025233 /232

e-mail: grammateiads@glyfada.gr

Αριθμός Πρόσκλησης: 37     

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

  Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 8η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 4/2023, 44/2023, 80/2023, 127/2023, 154/2023, 161/2023, 170/2023 και 187/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση και συμπλήρωση πάγιας προκαταβολής

2. Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας και γ) για πρόσκληση σε τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς

3. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΠΑ»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΠΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ» σε συμμόρφωση της με αριθμ. 1597/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

7. Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά σε πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Αναστασίου Ευαγγελίας, σε απαίτησή της περί αποζημίωσης υλικών ζημιών λόγω πτώσης δέντρου

8. Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά σε πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Μοραγιάννη Μαρίας, σε απαίτησή της περί αποζημίωσης υλικών ζημιών λόγω πτώσης δέντρου

9. Λήψη απόφασης για την  άσκηση ή μη ενδίκων μέσων 

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

 

 Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

              Οικονομικής Επιτροπής 

              ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects