39η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (24.11.2023)

 

 

Γλυφάδα, 20.11.2023

Αρ.Πρωτ: 38476

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορίες: Ε.Αμπέρτου/Δ.Δημητροπούλου                                                                      

ΤΗΛ. : 213 2025233 /232

e-mail: grammateiads@glyfada.gr

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης: 39

    

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

            Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 24η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FIXMYCITY ΚΑΙ FIXMYSCHOOL»

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΠΑ»

4. Έγκριση των όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης και του Τεχνικού Παραρτήματος υλοποίησης υποέργου με ιδία μέσα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας , με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 6002492.

 5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά  της  υπ΄αρ. 4179/2023 απόφασης του Moνομελούς Εφετείου Αθηνών

 6. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χαρίκλεια Λαγουδάκη

 7. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

 8. Ανάθεση υπόθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

 9. Ανάθεση υπόθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

              

    Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

        ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

 

 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects