41η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (06.12.2023)

Γλυφάδα, 01.12.2023

Αρ.Πρωτ: 40151

Αριθμός Πρόσκλησης: 41

 

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Οικονομικής

              Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 6η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 

 

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματικού ποσού 242.955,00€ που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από τις 7η – 12η μηνιαίες τακτικές κατανομές έτους 2023 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων από λογαριασμούς του ΥΠ.ΕΣ
  2. Υποβολή λογαριασμού  Διαχείρισης του  Δήμου προς  σύνταξη  σχετικής έκθεσης και  κατάρτιση απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022
  3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»

 

  1. Λήψη απόφασης επί ειδικής αιτιολόγησης της βαθμολογίας του οριστικού αναδόχου, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΜΑΔΑ Δ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗΣ »

 

  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ (MARCHALINA HELLENICA) ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»
  2. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Γλυφάδας - Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και διασύνδεση με το παραλιακό μέτωπο», συνολικής κατά τον πρ/σμό της υπ’αρ. 124/2023 μελέτης δαπάνης 26.000.000,00 (πλέον ΦΠΑ) (συγχρημ/ση πρόγραμμα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

 

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Γλυφάδας - Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και διασύνδεση με το παραλιακό μέτωπο», συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 124/2023 μελέτης, δαπάνης 26.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
  2. Kαταβολή έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας
  3. Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά σε πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού της Κας Λαγγούρα Ελένης σε απαίτησή της περί αποζημιώσεως υλικών ζημιών λόγω πτώσης δέντρου.
  4. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα Δήμητρα-Ράλλη

 

 

                

 

        Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της

         Οικονομικής Επιτροπής

       

 

        ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

 

                                   

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects