ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_198

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_196

Λήψη απόφασης για την έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία με...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_195

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_194

Λήψη απόφασης για την έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία με...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_193

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_192

Λήψη απόφασης για την έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία με...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_191

Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_190

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_189

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 35/2024 , 97/2024 , 105/2024 , 130/2024 και 162/2024...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΕ_2024_188

Εισηγητική έκθεση Δ’ Τριμήνου έτους 2023 προς τη Δημοτική Επιτροπή για  την...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects