ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη
τηλ.: 213-2141414
email : m.douroudi@glyfada.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
διακηρύσσει:


ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συνολική, κατά τον προϋπολογισμό της με αριθμό 182/2021 Μελέτης του Δήμου μας, δαπάνη 2.852.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%).
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση εργασιών που αφορούν σε άμεσες επεμβάσεις συντήρησης των κτιρίων και των αύλειων χώρων των σχολείων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γλυφάδας, λόγω των σημαντικών φθορών που παρουσιάζουν, µε γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων. Προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες που αφορούν σε άμεσες επεμβάσεις συντήρησης από φθορές σε υφιστάμενες υποδομές, καθώς και στην αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας με νέες υποδομές.

Την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ του ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του πιο πάνω έργου είναι είκοσι οκτώ (28) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτός ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα τεύχη Δημοπράτησης, το Ε.Ε.Ε.Σ. και το έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/diagwnismoi. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10η/02/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16/02/2022.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 46.000,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/16, είναι εννέα (9)μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, πρέπει να έχει χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή τουλάχιστον έως 22/12/2022.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ των μηχανικών ΤΕ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
Η χρηματοδότησή του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Γλυφάδας και έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας για τα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024 με την ένδειξη K.A.: 30.7331.0001.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects