Ανάρτηση Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ»

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects