Αίτηση Εισαγωγής στους Παιδικούς Σταθμούς

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας

Από τις 18 Ιουνίου ως και τις 7 Ιουλίου (παράταση έως τις 9 Ιουλίου και ώρα 23:59) θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δήμου, το ΚΑΠΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος στους παιδικούς σταθμούς δεν εγγράφονται παιδιά ηλικίας 4 ετών (δηλαδή αυτά που έχουν γεννηθεί το 2016) διότι βάσει της νέας υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, τα παιδιά 4 και 5 ετών θα φοιτούν από τη νέα σχολική χρονιά στο νηπιαγωγείο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ανακοίνωση (εδώ) ή καλούν στο τηλ. 210 9602130 (ΚΑΠΠΑ Δήμου Γλυφάδας).

Στη λίστα των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Γλυφάδας περιλαμβάνεται φέτος και ένας νέος βρεφικός σταθμός στην περιοχή Καραχάλιου.

Οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας είναι οι εξής:

 Στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από 8 μηνών ως 2,5 ετών, ενώ στα νηπιακά τμήματα εγγράφονται νήπια ηλικίας από 2,5 ετών ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) της ΕΕΤΑΑ (2020-2021). Οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και σε αυτό και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher). Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά από ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ.

Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ. 

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς γονείς ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες μεταστέγασης του Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού σε κοντινή νέα εγκατάσταση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμπληρωμένη.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση υγείας νηπίων-βρεφών (επισυνάπτεται της αίτησης) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο των κάτωθι σελίδων του βιβλιαρίου υγείας:
 1. Της σελίδας με τα στοιχεία του παιδιού.
 2. Της σελίδας παιδιατρικής εξέτασης κατά την έξοδο από το μαιευτήριο.
 3. Των σελίδων των εμβολίων που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1/ΓΠ 161682/2008).
 • Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται της αίτησης.)
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης.
 • Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης ενσήμων στην οποία να περιλαμβάνεται το τελευταίο τρίμηνο για γονείς μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες αντίγραφο πληρωμής τελευταίου διμήνου στον ασφαλιστικό τους φορέα.
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 • Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος για το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η.,  Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον παιδικό και βρεφικό σταθμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι: για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για πολίτες Ε.Ε. βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε. (τμήμα αλλοδαπών Ν/Α Αττικής – Ελληνικό). Ομοίως ισχύει και για τους ομογενείς.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και πάνω (εφόσον υφίσταται αναπηρία)
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για την περίπτωση ορφανού τέκνου).
 • Αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωσή τους (εφόσον οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση και δεν ζουν μαζί).
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές).
 • Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για ενήλικα τέκνα που συνεχίζουν τις σπουδές τους).

Για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς πατήστε εδώ.

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects