Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Δημότες

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημου Γλυφάδας, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ. Έτσι, γλιτώνει κόπο και χρόνο.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του δήμου μας στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα μας επιτρέψει την έκδοση περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στο άμεσο μέλλον.

Συνοπτικά, τα βήματα που προβλέπει η νέα ηλεκτρονική διαδικασία, είναι τα εξής:

 1. Εισέρχεστε στο σύστημα με την χρήση των προσωπικών κωδικών σας στο taxisnet (Σημαντική σημείωση: Ο δήμος Γλυφάδας δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).
 2. Επιλέγετε το πλήκτρο "Νέα Αίτηση Πιστοποιητικού".
 3. Επιλέγετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει.
 4. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, πεδία και επισυνάπτετε τα σχετικά έγγραφα.
 5. Επιλέγετε "Αποστολή Αίτησης".

Η αίτηση σας ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Εφόσον είναι πλήρης, τότε το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό σας αναρτάται στο σύστημα και εσείς ενημερώνεστε με σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε με τον ίδιο τρόπο (βήμα 1) και να το παραλάβετε από την λίστα "Ολοκληρωμένα Αιτήματα".

Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στην αίτησή σας, αυτή σας επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιήσετε, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε την αίτηση από την αρχή. Για την διόρθωση της αίτησής σας θα λάβετε και πάλι σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε εκ νέου στο σύστημα και να διορθώσετε την αίτησή σας μέσω της λίστας "Ανοικτά Αιτήματα".

Ο Δήμος Γλυφάδας κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνει ότι η χρήση των δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε αίτησής σας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΝΕΟ - Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (αρ.8 Ν.1599/86 και αρ.3 παρ.3 Ν. 2690/1999) Για χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ από τον Δήμο Γλυφάδας (N. 5028-2023)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας προς τον Δήμο Γλυφάδας συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/96 και Ν. 2690/1999.

 

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κάτωθι εγγράφων σε ψηφιακή μορφή (ευκρινή ψηφιακά αντίγραφα από σαρωτή ή εικόνες), δεδομένου ότι θα ζητηθούν να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

 •    Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και εξοφλητική απόδειξη 
 •    Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 •    Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο συνιδιοκτητών από συμβολαιογράφο (εφόσον επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης και για τους συνιδιοκτήτες)

 

Σημείωση: Για οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα που θα προκύψει από την επεξεργασία της αίτησης σας, θα ενημερώνεστε αναλυτικά.

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

ΝΕΟ- Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (αρ.8 Ν.1599/86 και αρ.3 παρ.3 Ν. 2690/1999) Για χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ από τον Δήμο Γλυφάδας (N. 5028-2023)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας προς τον Δήμο Γλυφάδας συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/96 και Ν. 2690/1999.

 

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κάτωθι εγγράφων σε ψηφιακή μορφή (ευκρινή ψηφιακά αντίγραφα από σαρωτή ή εικόνες), δεδομένου ότι θα ζητηθούν να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

 •    Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ με ημερομηνία διακοπής
 •    Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 •    Υπεύθυνη Δήλωση του/των ιδιοκτητών για μη χρήση του ακινήτου
 •    Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο συνιδιοκτητών από συμβολαιογράφο (εφόσον επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης και για τους συνιδιοκτήτες)

 

Σημείωση: Για οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα που θα προκύψει από την επεξεργασία της αίτησης σας, θα ενημερώνεστε αναλυτικά.

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Αίτηση απαλλαγής ή μείωσης Δημοτικών Τελών (Τριτέκνων - Πολυτέκνων - ΑΜΕΑ)

Με βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, μπορείτε να αιτηθείτε μείωση Δημοτικών Τελών 50% για την περίπτωση Τριτεκνίας ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών για τις κατηγορίες Πολυτεκνίας ή αναπηρίας άνω του 67%.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρσία πατήστε εδώ.

Αίτηση - Φόρμα ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου επί της οδού Αιγύπτου

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού ομβρίων και πριν την τελική ασφαλτόστρωση της οδού ΑΙΓΥΠΤΟΥ πρόκειται να κατασκευαστεί το Δίκτυο Φυσικού Αερίου επί της οδού.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της οδού Αιγύπτου που επιθυμούν τη σύνδεση με το φυσικό αέριο όπως εκδηλώσουν ΑΜΕΣΑ ενδιαφέρον στον Δήμο Γλυφάδας ηλεκτρονικά, ή στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ Α.Ε) απευθυνόμενοι είτε στο τηλ.: 11322 είτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.edaattikis.gr, προκειμένου να συναφθεί η απαιτούμενη με την εταιρεία σύμβαση.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 247 καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε Οικογενειακή Μερίδα του Δημοτολόγιου του Δήμου Γλυφάδας μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

[Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε Εισαγγελική παραγγελία, όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

– Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία τους αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους εξής λόγους:

α. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,

β. το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.

Από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνονται και θεωρούνται τα ειδικά έντυπα των ξένων Αρχών τα οποία προσκομίζονται στην υπηρεσία μας από τους ενδιαφερόμενους δημότες.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Πιστοποιητικό Γέννησης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Για πιστοποιητικά εγγραφής στο δημοτολόγιο, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 247 καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση.

Επίσης στο τμήμα που εκδίδονται πιστοποιητικά γέννησης γίνονται μεταφορές σε Μητρώα Αρρένων άλλων Δήμων και δίνονται πιστοποιητικά εντοπιότητας.

Ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή του πιστοποιητικού πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητά. Σε περίπτωση απώλειας της μπορεί να προσκομίσει είτε φωτοαντίγραφό της, είτε βεβαίωση απώλειας από την αστυνομία, ή διαβατήριο, ή δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο ή πάσο ή οποιοδήποτε έγγραφο με τη φωτογραφία του.

Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, την οποία έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ή Κ.Ε.Π, ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία (το ίδιο ισχύει και για γονείς που ζητούν πιστοποιητικά για τα παντρεμένα παιδιά τους).

Για πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων δικαίωμα παραλαβής του πιστοποιητικού έχουν οι γονείς και οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.

Σημείωση: Μετά την γέννηση ή την βάπτιση κάποιου παιδιού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία πρώτα στο Ληξιαρχείο.

Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται μέσω Κ.Ε.Π τα παραλαμβάνει ο αιτών ή η αιτούσα εντός λίγων ημερών.

Πιστοποιητικά γέννησης μπορεί να ζητηθούν μέσω τη τηλεφωνικής αιτήσεώς του ενδιαφερομένου στο 1502 του Ο.Τ.Ε και μόνον σε αυτή την περίπτωση αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του ενδιαφερομένου (χρόνος αποστολής περίπου μία εβδομάδα).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας

Τα πιστοποιητικά εντοπιότητας εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 247 καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Τα πιστοποιητικά εντοπιότητας  χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε οικογενειακή μερίδα του  Δημοτολόγιου του Δήμου Γλυφάδας μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

[Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε Εισαγγελική παραγγελία, όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

 

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ιθαγένειας.

Τα πιστοποιητικά ιθαγένειας εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 247 καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Τα πιστοποιητικά ιθαγένειας χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε οικογενειακή μερίδα του  Δημοτολόγιου του Δήμου Γλυφάδας μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

[Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε Εισαγγελική παραγγελία, όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

 

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Αίτηση για την χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών

Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων ή εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 213 2025244 μόνο για τους θανόντες δημότες του Δήμου μας.

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη μετά από το θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για την εφορία και τις τράπεζες.

Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου διότι σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) έχουν καταργηθεί οι επικυρώσεις.

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για τους εκλογικούς καταλόγους αν είστε δημότης Γλυφάδας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου, Άλσους 15, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, 2ος όροφος, τηλ. : 213 2025241 – 248 fax : 213 2025249 - email: dimotologio@glyfada.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  και αποδεικτικό κατοικίας (Ε1 όπου να φαίνεται η διεύθυνση κυρίας κατοικίας  ή τελευταίος λογαριασμός ηλ. ρεύματος, σταθερού τηλεφώνου, ύδρευσης).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Διόρθωση Κυρίου Ονόματος.

Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου, Άλσους 15, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, 2ος όροφος, τηλ. : 213 2025241 – 248 fax : 213 2025249 - email: dimotologio@glyfada.gr

Δικαίωμα υποβολής έχει ο ενδιαφερόμενος αν είναι ενήλικος ή ένας από τους δύο γονείς, σε περίπτωση ανηλίκου. Για γεγονός το οποίο έχει πραγματοποιηθεί πριν από τον Φεβρουάριο 2018 άλλου Δήμου απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με το νέο όνομα και αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης. Για άνδρες με εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων με το νέο όνομα. Όλα τα επισυναπτόμενα ως δικαιολογητικά ηλεκτρονικά έγγραφα (ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά κλπ) θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή από την αρμόδια αρχή έκδοσης ή να έχουν εκδοθεί από το gov.gr.

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Διόρθωση Τόπου Γέννησης

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Διόρθωση Τόπου Γέννησης.

Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου, Άλσους 15, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα, 2ος όροφος, τηλ. : 213 2025241 – 248 fax : 213 2025249 - email: dimotologio@glyfada.gr

Δικαίωμα υποβολής έχει ο ενδιαφερόμενος αν είναι ενήλικος ή ένας από τους δύο γονείς σε περίπτωση ανηλίκου. Για γεγονός το οποίο έχει πραγματοποιηθεί πριν από τον Φεβρουάριο 2018 απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τον νέο τόπο γέννησης. Για άνδρες με εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων άλλου Δήμου απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων με τον νέο τόπο γέννησης.

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση αντιγράφων στοιχείων του φακέλου οικοδομικής αδείας.

Για είσοδο στην υπηρεσία πατήστε εδώ

Δήλωση για μεταβολή (Αύξηση ή Μείωση) τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων.

Δηλώνονται τα επιπλέον τετραγωνικά της επιφάνειας των ακινήτων που προέκυψαν από αύξηση λόγω νέας καταμέτρησης ή λανθασμένης αρχικής δήλωσης ή τακτοποίησης αυθαιρέτου.

Αίτηση - Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης για ακίνητα των οποίων η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί ή δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ.

Δήλωση ΤΑΠ ακινήτων του Νόμου 2130/93 άρθρου 24 παράγραφος 5

Δηλώνονται τα ακίνητα (οικόπεδα-ηλεκτροδοτούμενα ή μη κτίσματα) τα οποία είτε δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στο δήμο είτε έχει επέλθει μεταβολή ως προς τον ιδιοκτήτη - νομέα ή επικαρπωτή αυτών.

Βεβαίωση τετραγωνικών για Ηλεκτροδότηση Ακινήτου

Ηλεκτροδότηση Ακινήτου.

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

 

Παραχώρηση χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ

Με την υπηρεσία αυτή ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την ΑΙΤΗΣΗ προς την Επιτροπή Παραχώρησης Χώρων Στάθμευσης του Δήμου Γλυφάδας,  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου 2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ που αναφέρει το ποσοστό και το είδος αναπηρίας 3. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογ/σμό ΔΕΚΟ κ.λ.π. ή εκκαθαριστικό) 4. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς Α΄βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία) Στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με το όχημα συγγενικού προσώπου κατά τα ανωτέρω κατατίθεται Υπεύθυνη δήλωση από τον οδηγό του οχήματος που δηλώνει ότι μεταφέρει τον δικαιούχο 5. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας κατοικίας ή συμφωνητικού μίσθωσης ή αντίγραφο πρόσφατου Ε9 6. Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι ο δικαιούχος δε διαθέτει θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του Προαιρετικά: • Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α. σε ισχύ (η χορήγησή του ανατίθεται σύμφωνα με το Π.Δ. 241/2005 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών Επικοινωνιών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων) Σημείωση : Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και όταν αυτή λήγει θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ, ειδάλλως θα καταργείται η θέση. Όταν η γνωμάτευση ισχύει δια βίου τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση. Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα: 1) Ν. 490/76 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α'): Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση. 2) Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν : πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών. σοβαρή κινητική αναπηρία : Α) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%. Β) του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. Γ) ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100% 3) Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες : Α) νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις Β) έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία Γ) πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία Δ) πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου Ε) πάσχοντες από αιμορροφιλία 4) Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ - Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ΄ αριθμ. 2 και 3 αναφερόμενες κατηγορίες.

 Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Χορήγηση Βεβαίωσης Αρίθμησης Ακινήτου

Με την υπηρεσία απευθύνετε αίτημα πρός την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Γλυφάδας  (Διαδόχου Παύλου 42, 16675 Γλυφάδα)  για χορήγηση βεβαίωσης αρίθμησης ακινήτου.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο συµβολαίου κτήσης ακινήτου/οικοπέδου
 3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ όταν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο
 4. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 5. Για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας
 6. Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη για κατάθεση της αίτησης και παραλαβή της βεβαίωσης

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Αίτηση για Σύνδεση Ακινήτου με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Με την υπηρεσία απευθύνετε αίτημα πρός την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας (Διαδόχου Παύλου 42, 16675 Γλυφάδα -Τμήμα Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων, τηλ. 213 2141412, φαξ. 210 8949859) για Σύνδεση Ακινήτου με το Δίκτυο Αποχέτευσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά δες παρακάτω.

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

 

Η Βεβαίωση χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 43 του Ν. 5027/2023.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση, είναι απαραίτητο να διαθέτετε:

1. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1

2. το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή (ευκρινές ψηφιακό αντίγραφο από σαρωτή ή εικόνα)

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Χορήγηση Βεβαίωσης Αποκομιδής Εγκαταλελειμμένου Οχήματος

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Αποκομιδής Εγκαταλελειμμένου Οχήματος.

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γλυφάδας.

Τηλ/νο : 213 2025 253

Τηλ/νο – Τηλ/πο : 213 2025 257

Ηλ/κο Ταχ/μείο : dimotikiastynomia@glyfada.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00-15:00.

Στεγάζεται εντός του δημαρχιακού μεγάρου στο 2ο όροφο στην οδό Άλσους αρ.15, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Αίτηση Επιστροφής Πινακίδων

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική Αίτηση Επιστροφής Πινακίδων.

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γλυφάδας.

Τηλ/νο : 213 2025 253

Τηλ/νο – Τηλ/πο : 213 2025 257

Ηλ/κο Ταχ/μείο : dimotikiastynomia@glyfada.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00-15:00.

Στεγάζεται εντός του δημαρχιακού μεγάρου στο 2ο όροφο στην οδό Άλσους αρ.15, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Αίτηση Υποβολής Αντιρρήσεων για παράβαση Κ.Ο.Κ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Αντιρρήσεων για παράβαση Κ.Ο.Κ.

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γλυφάδας.

Τηλ/νο : 213 2025 253

Τηλ/νο – Τηλ/πο : 213 2025 257

Ηλ/κο Ταχ/μείο : dimotikiastynomia@glyfada.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00-15:00.

Στεγάζεται εντός του δημαρχιακού μεγάρου στο 2ο όροφο στην οδό Άλσους αρ.15, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (εκτός τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων), για Ιδιώτες

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Άδεια Κατάληψης Πεζοδρομίων, Πλατειών και Λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων.

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γλυφάδας.

Τηλ/νο : 213 2025 253

Τηλ/νο – Τηλ/πο : 213 2025 257

Ηλ/κο Ταχ/μείο : dimotikiastynomia@glyfada.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00-15:00.

Στεγάζεται εντός του δημαρχιακού μεγάρου στο 2ο όροφο στην οδό Άλσους αρ.15, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Δήλωση Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης Κατοικιδίου /Pet Electronic Identification

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική Δήλωση Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης Κατοικιδίου /Pet Electronic Identification.

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γλυφάδας.

Τηλ/νο : 213 2025 253

Τηλ/νο – Τηλ/πο : 213 2025 257

Ηλ/κο Ταχ/μείο : dimotikiastynomia@glyfada.gr

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00-15:00.

Στεγάζεται εντός του δημαρχιακού μεγάρου στο 2ο όροφο στην οδό Άλσους αρ.15, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Πληρωμή Φύλαξης Οστών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Πληρωμή Φύλαξης Οστών.

Επικοινωνία με το Τμήμα Περιουσίας του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, 2132025366-8, φαξ 2132025369).

Ηλ/κο Ταχ/μείο : koimitirio@glyfada.gr

 

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Αίτηση για χρήση Κτιστού Οστεοφυλάκειου στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική Αίτηση για χρήση Κτιστού Οστεοφυλάκειου στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας.

Επικοινωνία με το Τμήμα Περιουσίας του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, 2132025366-8, φαξ 2132025369).

Ηλ/κο Ταχ/μείο : koimitirio@glyfada.gr

 

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects