Παραχώρηση χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ

Με την υπηρεσία αυτή ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την ΑΙΤΗΣΗ προς την Επιτροπή Παραχώρησης Χώρων Στάθμευσης του Δήμου Γλυφάδας,  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου 2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ που αναφέρει το ποσοστό και το είδος αναπηρίας 3. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογ/σμό ΔΕΚΟ κ.λ.π. ή εκκαθαριστικό) 4. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς Α΄βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία) Στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με το όχημα συγγενικού προσώπου κατά τα ανωτέρω κατατίθεται Υπεύθυνη δήλωση από τον οδηγό του οχήματος που δηλώνει ότι μεταφέρει τον δικαιούχο 5. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας κατοικίας ή συμφωνητικού μίσθωσης ή αντίγραφο πρόσφατου Ε9 6. Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι ο δικαιούχος δε διαθέτει θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του Προαιρετικά: • Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α. σε ισχύ (η χορήγησή του ανατίθεται σύμφωνα με το Π.Δ. 241/2005 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών Επικοινωνιών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων) Σημείωση : Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και όταν αυτή λήγει θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ, ειδάλλως θα καταργείται η θέση. Όταν η γνωμάτευση ισχύει δια βίου τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση. Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα: 1) Ν. 490/76 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α'): Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση. 2) Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν : πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών. σοβαρή κινητική αναπηρία : Α) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%. Β) του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. Γ) ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100% 3) Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες : Α) νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις Β) έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία Γ) πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία Δ) πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου Ε) πάσχοντες από αιμορροφιλία 4) Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ - Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ΄ αριθμ. 2 και 3 αναφερόμενες κατηγορίες.

 Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects