Δημοτολόγιο

 


Τμήμα Δημοτολογίου

 


Άλσους 15, Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα

2ος όροφος, τηλ. : 213 2025241 – 248 fax : 213 2025249 - email: dimotologio@glyfada.gr

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού που εδρεύει στην οδό Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 247.

Η μεταφορά δημότη σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

Α. Λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Οι γάμοι ή τα σύμφωνα συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών. Παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα (213 2025241 – 247) ή το fax 213 2025249 του Δημοτολογίου προκειμένου να διαπιστωθεί η διεκπεραίωση της εκκρεμότητας.

Σε περίπτωση που δημότης τέλεσε γάμο ή σύναψε σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο δηλώθηκε σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.

Προκειμένου να τακτοποιηθεί στο Δημοτολόγιο σύμφωνο συμβίωσης που έχει συναφθεί με τις διατάξεις του ν.3719/2008 θα πρέπει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4356/2016.

Β. Λόγω διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης

Τα διαζύγια ή οι λύσεις συμφώνων συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών. Παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα του Δημοτολογίου (213 2025241 – 247) προκειμένου να διαπιστωθεί η διεκπεραίωση της εκκρεμότητας.

Σε περίπτωση που δημότης δήλωσε διαζύγιο ή λύση συμφώνου συμβίωσης σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.

Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα από τον οποίο ασκείται η επιμέλεια. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η κατάθεση δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) με το οποίο οι γονείς ρυθμίζουν την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, ή δικαστική απόφαση ρύθμισης επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία μαζί με το πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου που θα αναφέρει ότι για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.

Σε περιπτώσεις που γάμοι λύνονται με συμβολαιογραφική πράξη όπως και τα σύμφωνα συμβίωσης, η ρύθμιση της επιμέλειας δεν έχει αναγνωριστική ισχύ στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006, που δεν τροποποιήθηκαν.

Γ. Για άλλες αιτίες (απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία τέκνου κ.α.)

Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους του τμήματος Δημοτολογίου.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 

 

 

Για να μεταδημοτεύσει πολίτης στον Δήμο Γλυφάδας μπορεί να προσέλθει και να εξυπηρετηθεί στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 - 247, καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, κατά περίπτωση, τα κατωτέρω:

Α. Μεταδημότευση, λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας στο Δήμο Γλυφάδας.

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στον Δήμο Γλυφάδας και την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).
  2. Αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται από τους αιτούντες τη μεταδημότευσή τους και αποδεικνύουν τη διετή συνεχή μόνιμη κατοικία στον Δήμο Γλυφάδας, είναι:

                α) 1. Τις δύο τελευταίες φορολογικές δηλώσεις του (Ε1), από τις οποίες προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του – όχι της επαγγελματικής δραστηριότητας – εντός του Δήμου Γλυφάδας και

                     2. Ο τελευταίος λογαριασμός (έκδοση τελευταίου διμήνου) εταιρειών ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΠ) από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Γλυφάδας.

              ή εναλλακτικά

                 β) Τρεις λογαριασμούς στο όνομα του αιτούντος, ως εξής:

  1. Προ διετίας λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Γλυφάδας.
  2. Προ ενός έτους λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Γλυφάδας.
  3. Ο τελευταίος λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Γλυφάδας και
  4. Η τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1) στο όνομα του αιτούντος, από την οποία προκύπτει ότι η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γλυφάδας.

Τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία της διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες.

Σημείωση: Για τους αιτούντες τη μεταδημότευση στον Δήμο Γλυφάδας άγαμους πολίτες που διαμένουν μόνιμα την τελευταία διετία στην κύρια κατοικία των γονέων τους και δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά στο όνομά τους, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και τις τρεις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις (Ε1) των γονέων τους, απ΄ όπου προκύπτει αν είναι προστατευόμενα ή φιλοξενούμενα μέλη. Επιπλέον καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι κατοικούν μαζί με τους γονείς τους σε διεύθυνση εντός των ορίων του Δήμου Γλυφάδας.

Β. Μεταδημότευση λόγω γάμου

Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενός εκ των συζύγων, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου.

Γ. Μεταδημότευση λόγω ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας

Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενήλικα, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

 

 

Α. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 247 καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημότες & Επιχειρήσεις με χρήση της εφαρμογής IntelligentCity

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε Οικογενειακή Μερίδα του Δημοτολόγιου του Δήμου Γλυφάδας μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

[Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε Εισαγγελική παραγγελία, όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

– Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία τους αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους εξής λόγους:

α. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,

β. το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.

Από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνονται και θεωρούνται τα ειδικά έντυπα των ξένων Αρχών τα οποία προσκομίζονται στην υπηρεσία μας από τους ενδιαφερόμενους δημότες.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Β. Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή

Παράταση_ΑΠ_7240-2023

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δημοτολόγιο του Δήμου που είναι δημότης ο στρατεύσιμος. Όταν το παραπάνω πιστοποιητικό αιτηθεί μέσω του ΚΕΠ τότε εκδίδεται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση (το κείμενο της οποίας υποδεικνύεται από την υπηρεσία μας) είτε του ιδίου του ενδιαφερόμενου είτε των γονέων του και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

Σημείωση: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Γλυφάδας.

Γ. Πιστοποιητικό γεννήσεως

Για πιστοποιητικά εγγραφής στο δημοτολόγιο, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 247 καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της έκδοσης ψηφιακά υπογεγραμμένου πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γλυφάδας Ψηφιακά Πιστοποιητικά Δημότες & Επιχειρήσεις με χρήση της εφαρμογής IntelligentCity

Πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση.

Επίσης στο τμήμα που εκδίδονται πιστοποιητικά γέννησης γίνονται μεταφορές σε Μητρώα Αρρένων άλλων Δήμων και δίνονται πιστοποιητικά εντοπιότητας.

Ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή του πιστοποιητικού πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητά. Σε περίπτωση απώλειας της μπορεί να προσκομίσει είτε φωτοαντίγραφό της, είτε βεβαίωση απώλειας από την αστυνομία, ή διαβατήριο, ή δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο ή πάσο ή οποιοδήποτε έγγραφο με τη φωτογραφία του.

Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, την οποία έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ή Κ.Ε.Π, ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία (το ίδιο ισχύει και για γονείς που ζητούν πιστοποιητικά για τα παντρεμένα παιδιά τους).

Για πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων δικαίωμα παραλαβής του πιστοποιητικού έχουν οι γονείς και οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.

Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται μέσω Κ.Ε.Π τα παραλαμβάνει ο αιτών ή η αιτούσα εντός λίγων ημερών.

Πιστοποιητικά γέννησης μπορεί να ζητηθούν μέσω τη τηλεφωνικής αιτήσεώς του ενδιαφερομένου στο 1502 του Ο.Τ.Ε και μόνον σε αυτή την περίπτωση αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του ενδιαφερομένου (χρόνος αποστολής περίπου μία εβδομάδα).

Σημείωση: Μετά την γέννηση ή την βάπτιση κάποιου παιδιού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία πρώτα στο Ληξιαρχείο.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

Δ. Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με ένα από τους γονείς του ή με τους ασκούντες την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρουσία του ανηλίκου, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία δύο ενηλίκων εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του ή από τους ασκούντες την γονική μέριμνα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Αίτηση των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα
 2. Μία (1) φωτογραφία του ανηλίκου

 

Ε. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων ή εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 213 2025244 μόνο για τους θανόντες δημότες του Δήμου μας.

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη μετά από το θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για την εφορία και τις τράπεζες.

Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου διότι σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) έχουν καταργηθεί οι επικυρώσεις.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Έντυπη αίτηση. Χορηγείται από την υπηρεσία μας. Για την συμπλήρωσή της είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του ενδιαφερομένου.
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δηλωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος.
Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από μάρτυρες που είναι γνώστες της οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που για τον/την αποβιώσα/σασα, δεν προκύπτουν στοιχεία πλησιέστερων συγγενών από την οικογενειακή μερίδα του πέραν του/της συζύγου/συμβιώντα.

Ποιοί μπορούν να αιτηθούν για την έκδοση του πιστοποιητικού

Εκτός των πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος δικαίωμα αίτησης για την έκδοση ή την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν:

Κληρονόμος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής.

Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση των πελατών τους.

Άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερομένου με εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια δημοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο). Για τη σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης (αν χρειαστεί) από άλλο πρόσωπο απαιτείται ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

 

 

Για αλλαγές, διορθώσεις ή μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Διοικητικού που εδρεύει στην οδό Άλσους 15, Γλυφάδα.

Α. Αλλαγές διευθύνσεων δημοτών μας

Οι αλλαγές Διευθύνσεων Δημοτών μας γίνονται:

  1. στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Γλυφάδας και
  2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και αποδεικτικό κατοικίας (Ε1 όπου να φαίνεται η διεύθυνση κυρίας κατοικίας ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ)

Β. Αλλαγές εκλογικών διαμερισμάτων δημοτών μας

Οι αλλαγές Εκλογικών Διαμερισμάτων των Δημοτών μας γίνονται:

  1. στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Γλυφάδας και
  2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ο πολίτης προσκομίζει μόνο την ταυτότητα του και συμπληρώνει μία αίτηση και σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης και αποδεικτικό κατοικίας (Εκκαθαριστικό Εφορίας ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ).

Γ. Εγγραφές Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Οι εγγραφές γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ισχύουν μόνο για τις Δημοτικές - Περιφερειακές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Γλυφάδας και να προέρχονται από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την εγγραφή τους στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους οι Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο του τόπου διαμονής τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

Δ. Εγγραφές στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

Οι εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους:

  1. στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Γλυφάδας και
  2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.
Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατοικεί εντός των ορίων του Δήμου, στον οποίο θα υποβάλλει την αίτηση, δηλαδή, εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους ετεροδημοτών Δήμου Γλυφάδας μπορούν να κάνουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Γλυφάδας.

Η εγγραφή στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύει επ’ αόριστον και παύει να ισχύει εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του.

Ε. Διαγραφές από τους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

Οι διαγραφές από τους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών, ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και μπορούν να γίνουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους:

  1. στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Γλυφάδας και
  2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Επίσης, οι αιτήσεις διαγραφών γίνονται δεκτές από όλους του Δήμους της χώρας.
Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.
Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο.

 

 

 Παράταση_ΑΠ_7240-2023

Για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Γλυφάδας, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποτανθεί στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 248.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).
Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Γενικές πληροφορίες για εγγραφή στα μητρώα αρρένων

 • Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
 • Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
 • Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.
 • Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου.

Α. Εγγραφή ανηλίκου αδήλωτου

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το ανήλικο – αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Γλυφάδας, είναι ο πατέρας του να είναι Δημότης του Δήμου Γλυφάδας ή η μητέρα του αν έγινε προσδιορισμός δημοτικότητας.

Για την εγγραφή ανηλίκου αδήλωτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Εγγραφής του πατέρα ή της μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (σε περίπτωση τέλεσης του γάμου στο εξωτερικό , χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του με επίσημη μετάφραση.
  • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της με επίσημη μετάφραση
  • Μία φωτογραφία του παιδιού.
  • Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του παιδιού, όταν η γέννησή του έχει γίνει πριν το έτος 1993.
  • Διαβατήρια γονέων
  • Ταυτότητα ελληνική γονέα

   Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:
  • Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου το παιδί διαμένει.
  • Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού.
  • Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας και αφίξεων αναχωρήσεων από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει, από ηλικίας άνω των δεκαεπτά (17) ετών.

 

Β. Εγγραφή ενηλίκου αδήλωτου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (σε περίπτωση τέλεσης του γάμου στο εξωτερικό , χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του με επίσημη μετάφρασή του)
  • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της με επίσημη μετάφρασή του)
  • Μία φωτογραφία.
  • Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του ενδιαφερόμενου, ή από το Δήμο ή την Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται, δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποιά Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί.
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου του
  • Ελληνική ταυτότητα γονέων

   Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:
  • Αίτηση – Δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Ελληνικό Προξενείο.
  • Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
  • Πιστοποιητικό Μόνιμου κατοίκου εξωτερικού από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
  • Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου
  • Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.
  • Πιστοποιητικό αφίξεων αναχωρήσεων.

 

Γ. Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων αλλοδαπού άρρενος υιοθετηθέντος από Έλληνες γονείς

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα.
  • Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του).
  • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70.
  • Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό τελεσιδικίας, έκθεση επίδοσης.
  • Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.
  • Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.
  • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.
  • Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων από τη χώρα καταγωγής τους σε επίσημη ελληνική μετάφραση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.
  • Φωτοτυπία ταυτοτήτων θετών γονέων

Δ. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

Τα πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 248. FAX 213 2025249.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Γλυφάδας.
Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

 • Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
 • Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό
 • Για Προξενικές Αρχές
 • Για Ληξιαρχεία, Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα
 • Για τη Στρατολογία

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του.

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα. Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

 

 

Διορθώσεις Επωνύμου

A. Με πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
  • Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Β. Λόγω Κοινωνικών Συναλλαγών

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Κατάθεση τριών τουλάχιστον δημοσίων εγγράφων στα οποία να αναφέρεται το επιθυμητό επώνυμο (Αποδείξεις λογαριασμών ΔΕΗ , ΟΤΕ , ΕΥΔΑΠ , εκκαθαριστικό εφορίας , βιβλιάριο τραπέζης , βιβλιάριο ασθενείας , πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης κ.τ.λ.).
  • Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Γ. Λόγω προσδιορισμού επωνύμου τέκνων

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερομένου.
  • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

Δ. Λόγω λανθασμένης σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
  • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Έκθεση επίδοσης

Διορθώσεις Πατρωνύμου - Μητρωνύμου

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων του πατέρα ή εγγραφής Δημοτολογίου της μητέρας αντίστοιχα (όταν είναι αλλοδαποί απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως από τη χώρα καταγωγής τους το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι επίσημα μεταφρασμένο).
  • Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που ο πατέρας ή η μητέρα είναι αλλοδαποί να εμφανίζονται σε ενδεικτική εγγραφή με το ορθό κύριο όνομα αντίστοιχα).

Διορθώσεις κυρίου ονόματος - ληξιαρχικών στοιχείων

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο για τους γεννηθέντες εντός Ελλάδος. Για τους γεννηθέντες εκτός Ελλάδος απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης ΜΟΝΟ από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με καταχωρημένη τη διόρθωση.

Αλλαγή κυρίου ονόματος λόγω αλλαγής θρησκεύματος

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
  • Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Έκθεση επίδοσης

Αλλαγή κυρίου ονόματος

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
  • Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Έκθεση επίδοσης

Αλλαγή θρησκεύματος

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

  • Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
  • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, πιστοποιητικού Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης.
  • Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης (φωτοτυπία της σελίδας του ληξιαρχείου με καταχωρημένα τα νέα στοιχεία)
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης – βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.

Αλλαγή στοιχείων λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης τέκνου

  • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
  • Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
  • Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από τα Μητρώα Αρρένων.
  • Σε περίπτωση γάμου των γονέων, ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας

  • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
  • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης προσβολής πατρότητας με έκθεση επίδοσης ή εκθέσεις παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο.

 

 

 

Για να αλλάξει το επώνυμό του ένας πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στα Δημοτολόγια ή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Γλυφάδας πρέπει να προσέλθει ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, στην οποία είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Άλσους 15, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025241 – 248.

Με την διαδικασία αυτοί οι Έλληνες πολίτες δύνανται:

 • Να αλλάξουν το Ελληνικό επώνυμό τους, (εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις οι οποίες είναι τα ψυχικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από επώνυμα: α) κακόηχα, β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά, δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα στις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.
 • Να αλλάξουν το ξενικό τους επώνυμο σε ελληνικό.
 • Να Εξελληνίσουν το επώνυμο ή το κύριο όνομά τους (αφορά μόνο τους ομογενείς).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ αρχήν είναι:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία μας*)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο Δημοσίου 15,00 ευρώ (από οποιαδήποτε Εφορία)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν ο πολίτης γεννήθηκε στο εξωτερικό)

* Αν στην υπηρεσία προσέλθει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου το οποίο εκπροσωπεί.

Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:

«Δεν έχει επέλθει άλλη αλλαγή στα ονοματεπωνυμικά στοιχεία μου.

Σε βάρος μου δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ούτε έχω παραπεμφθεί σε δίκη.

Καταθέτω την παρούσα δήλωση για αλλαγή του επωνύμου μου από «» «» σε «»

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects