Αποστολή Δικαιολογητικών Πληρωμής Ετήσιου Τέλους Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με τραπεζοκαθίσματα

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για Αποστολή Δικαιολογητικών Πληρωμής Ετήσιου Τέλους Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Τμήμα Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. 213202321, φαξ. 2132025329, email katastimata@glyfada.gr).

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Για να υποβάλετε αίτηση μπορείτε:

 

 1. Να προσέλθετε στην υπηρεσία μας (Άλσους 15, 3ος Όροφος – Διεύθυνση Οικονομικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 – 14:00) προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Ελληνική Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.
 2. Να μεταβείτε στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις» του επίσημου ιστοτόπου του Δήμου μας www.glyfada.gr  στον σύνδεσμο Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Επιχειρήσεις) επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ψηφιακά υπογεγραμμένα ή σκαναρισμένα αντίγραφά τους με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από την Ελληνική Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία).

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες που σας ενδιαφέρει:

 

 • Βεβαίωση Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Μεταβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Κατάστημα ή Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Κατάστημα ή Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ν.4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Αδειοδότηση ειδικών κατηγοριών Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και λοιπών εγκαταστάσεων:
 • Παιδότοποι
 • Κέντρα Διασκέδασης
 • Θέατρα και Κινηματογράφοι
 • Κολυμβητικές Δεξαμενές
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Πρότυποι Περιβαλλοντικοί Όροι
 • Ετήσια Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (Ν.4257/2014 – Ν.4483/2017 – Ν. 4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Αντικατάσταση Ετήσιας Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (Ν.4257/2014 – Ν.4483/2017 – Ν. 4442/2016 – ΚΥΑ 16228/2017).
 • Πληρωμή δημοτικού Τέλους 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων ή/και Τέλους 0,5% Παρεπιδημούντων Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή δημοτικού Τέλους 5% Κέντρων Διασκέδασης και συναφών καταστημάτων (Ν.4483/2017).
 • Πληρωμή Παραβόλου Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΑ 61167/2007).

 

 

Α. Βεβαίωση Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Η χορήγησή της αφορά την έγκριση των χρήσεων γης, σε καμία περίπτωση ΔΕΝ αποτελεί άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και απαιτείται στην περίπτωση νέας εγκατάστασης ή προσθήκης παρακείμενου χώρου σε ήδη λειτουργούσα επιχείρηση.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση του αρ.8 του Ν.1599/1986 σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν.1599/1986:
  • Του επιχειρηματία – μισθωτή σε περίπτωση που υπάρχει κανονισμός στο κτίριο και επιτρέπει τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
  • Του ιδιοκτήτη του χώρου – εκμισθωτή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός στο κτίριο. Αν υπάρχει συνιδιοκτησία του χώρου πρέπει να προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλους τους συνιδιοκτήτες με αναφορά στο ποσοστό τους (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Αποτύπωση Χάρτη της περιοχής (ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google Maps) στον οποίο θα είναι εμφανές το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο αριθμός του (μπορείτε να τον βρείτε εδώ), καθώς και οι οδοί που το περικλείουν.
 • Πρόσφατος λογαριασμός του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και ισχύει για πέντε (5) μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να καταβληθεί στην υπηρεσία μας το παράβολο εγκατάστασης καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και να υποβληθεί η Γνωστοποίηση λειτουργίας του στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ανατρέξτε σε επόμενες ενότητες).

 

Β. Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

            Η χορήγησή της αφορά την έγκριση των χρήσεων γης, σε καμία περίπτωση ΔΕΝ αποτελεί άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Προσθήκη/αλλαγή δραστηριότητας
 • Αλλαγή φορέα
 • Αλλαγή επωνυμίας – εταιρικής μορφής υπό την προϋπόθεση ότι ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος
 • Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου
 • Προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου (ιδιωτική πρασιά ή κοινόχρηστος δημοτικός χώρος)
 • Τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαιρέτων

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση του αρ.8 του Ν.1599/1986 σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο πρόσωπο (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του Ν.1599/1986:
  • Του επιχειρηματία – μισθωτή σε περίπτωση που υπάρχει κανονισμός στο κτίριο και επιτρέπει τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
  • Του ιδιοκτήτη του χώρου – εκμισθωτή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός στο κτίριο. Αν υπάρχει συνιδιοκτησία του χώρου πρέπει να προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλους τους συνιδιοκτήτες με αναφορά στο ποσοστό τους (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Αποτύπωση Χάρτη της περιοχής (ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google Maps) στον οποίο θα είναι εμφανές το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο αριθμός του (μπορείτε να τον βρείτε εδώ), καθώς και οι οδοί που το περικλείουν.
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας/Γνωστοποίηση λειτουργίας του προηγούμενου φορέα (απαιτείται μόνο στην περίπτωση αλλαγής φορέα).
 • Πρόσφατος λογαριασμός του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Ισχύουσα Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας/Γνωστοποίηση λειτουργίας (απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις προσθήκης/αλλαγής δραστηριότητας ή/και προσθήκης εξωτερικού παρακείμενου χώρου ή/και τακτοποίησης – νομιμοποίησης αυθαιρέτων).

 

Χορηγείται εντός δέκα (10) ημερών και ισχύει για πέντε (5) μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να καταβληθεί στην υπηρεσία μας το παράβολο εγκατάστασης καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (μόνο στην περίπτωση της προσθήκης/αλλαγής δραστηριότητας) και να υποβληθεί η Μεταβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας του στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ανατρέξτε σε επόμενες ενότητες).

 

Γ. Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 η λειτουργία ενός νέου καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (νέα εγκατάσταση) ή η λειτουργία ενός υφιστάμενου καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο προστίθεται παρακείμενος χώρος, επιτρέπεται μετά την υποβολή Νέας Γνωστοποίησης λειτουργίας στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και αφού διαθέτει υποχρεωτικά πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στο φυσικό του χώρο, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η χορηγηθείσα από την υπηρεσία μας Βεβαίωση Εγκατάστασης (ανατρέξτε σε προηγούμενη ενότητα).

 

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής Νέας Γνωστοποίησης λειτουργίας ενός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Μεταβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστήματος ή Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

           

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 η Μεταβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας ενός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλεται στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κάθε φορά που μεταβάλλεται οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο αφορά τη λειτουργία του, ενώ είναι υποχρεωτική η τήρηση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών στο φυσικό χώρο του, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η χορηγηθείσα – σε συγκεκριμένες περιπτώσεις – από την υπηρεσία μας Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης (ανατρέξτε σε προηγούμενη ενότητα).

 

Ενδεικτικά, υποβάλλεται στις περιπτώσεις που η μεταβολή αφορά σε:

 

 • Χρήση ή παύση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
  • Προσθήκη/αλλαγή δραστηριότητας
  • Αλλαγή φορέα
  • Αλλαγή επωνυμίας – εταιρικής μορφής υπό την προϋπόθεση ότι ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος
  • Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου
  • Αλλαγή υπευθύνου καταστήματος (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
  • Προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
 • Τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαιρέτων (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
 • Αλλαγή συντελεστή μεγέθους (δεν απαιτείται Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Εγκατάστασης)
 • Αλλαγή οποιουδήποτε πληροφοριακού στοιχείου που σχετίζεται ή όχι με κάποιο πιστοποιητικό

 

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής Μεταβολής Γνωστοποίησης λειτουργίας ενός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Δ. Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων σε Κατάστημα ή Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός ή/και εκτός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται εφόσον γνωστοποιηθεί, είτε κατόπιν υποβολής Νέας Γνωστοποίησης λειτουργίας (αφορά νέα εγκατάσταση ή υπάρχουσα εγκατάσταση στην οποία προστίθεται παρακείμενος χώρος), είτε κατόπιν υποβολής Μεταβολής Γνωστοποίησης λειτουργίας (αφορά λειτουργούσα επιχείρηση η οποία δεν διαθέτει σε ισχύ Άδεια χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων), για αόριστο χρονικό διάστημα – εκτός κι αν παύσει η χρήση της οπότε θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εκ νέου η εν λόγω παύση – στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δίχως να απαιτείται η καταβολή παραβόλου και η έκδοση Επικαιροποιημένης Βεβαίωσης Εγκατάστασης.

 

Σε περίπτωση χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων εκτός (σε υπαίθριο χώρο) καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.7 της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ ορίζεται ότι «…στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.».

 

Ε. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε Κατάστημα ή Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος πέραν τις 22:00 κατά τη διάρκεια της Χειμερινής περιόδου (από 1/10 έως 31/3) ή τις 23:00 κατά τη διάρκεια της Θερινής περιόδου (από 1/4 έως 30/9) προϋποθέτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.29 του Ν.4442/2016 και τις αντίστοιχες της παρ.3 του αρ.7 της υπ’ αριθμ. 16228/2017 ΚΥΑ, την έκδοση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων η οποία είναι διάρκειας ενός (1) έτους και παρατείνει τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων με μέγιστη ηχοστάθμη τα 80db με κλειστές πόρτες και παράθυρα τόσο τη Χειμερινή, όσο και τη Θερινή περίοδο για τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις παραμονές Αργιών έως τις 02:00 και για τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας έως τη 01:00.

 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του αρ.285 του Ν.3463/2006, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή της είναι «…η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.».

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

 • Αίτηση (μπορείτε να κάνετε λήψη εδώ).
 • Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects