Δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου (Ν. 4647/2019, Άρθρο 51)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2020.

[Άρθρο 10 παρ.4. ΠΝΠ 11/03/2020 (ΦΕΚ 55/Α), Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.]

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου (Ν. 4647/2019, Άρθρο 51).

 Ν. 4647, Άρθρο 51, παρ. 2: Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.

 

Δικαιολογητικά για την υποβολή Δήλωσης

  1. Αίτηση Υπαγωγής στο Ν. 4647/2019 - Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτησίας Ν. 2130/93, η οποία υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή (όχι τον ψιλό κύριο). Για την ορθή συμπλήρωση ακολουθήστε τις Οδηγίες.
  2. Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας (υποχρεωτικό) και  πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλάκειο (προαιρετικό).
  3. Σε περίπτωση που το συμβόλαιο ιδιοκτησίας αναφέρεται στην αγορά οικοπέδου, απαιτούνται συμπληρωματικά: α) Άδεια οικοδομής β) Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή βεβαίωση μηχανικού για την επιφάνεια του ακινήτου που δηλώνεται.
  4. Πρόσφατος Λογαριασμός Ρεύματος.
  5. Δήλωση Οριστικής Υπαγωγής (Τακτοποίηση Ν. 3843/2010, 4178/2013, 4495/2017).

   

    Σε περίπτωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου, Χρησιμοποιούμενου ή Μη, δηλωμένου στο Δήμο μας Ακινήτου, ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

     6. Υπεύθυνη Δήλωση Μη Χρήσης (Υπεύθυνη Δήλωση ΧΡΗΣΗΣ ή ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)

     7. Βεβαίωση Διακοπής από ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), για ακίνητα που έχουν μετρητή και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση

Σε περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση.

 

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικών Προσόδων, Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα, 3ος όροφος, τηλ. : 213 2025331, 338

 

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία πατήστε εδώ.

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects