Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών.

            Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.

Αρμοδιότητες Τμήματος  

Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.

Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για το δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας του Δήμου και για την κατάρτιση/επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων των θέσεων αυτών.

Παρακολουθεί την κάλυψη των θέσεων εργασίας στo Δήμο, με βάση την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.

Εισηγείται, έπειτα από αίτημα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.

Αξιολογεί τα προσόντα νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους τους, για την τοποθέτησή του στις πλέον κατάλληλες θέσεις.

Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.

Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.

Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη. Εγκρίνει την συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου στα σεμινάρια της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλων κρατικών φορέων. Η παρακολούθηση σεμιναρίων θα πρέπει να εγκρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο.

Μεριμνά και υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων οι οποίες ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του (π.χ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών κ.λπ.)

Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.

Τηρεί τα Μητρώα του προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.

Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ)

Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 

Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα.

Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις για το προσωπικό, για θέματα που άπτονται της απασχόλησής του στο Δήμο.

Μεριμνά για τη θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με το σωματείο των εργαζομένων, παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους ιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες τους στο Δήμο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με αυτές:

α. Ο τεχνικός ασφαλείας υποδεικνύει στα όργανα διοίκησης του Δήμου και στους εργαζόμενους και παρέχει συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων,

β. Ο ιατρός εργασίας υποδεικνύει στα όργανα διοίκησης του Δήμου και στους εργαζόμενους και παρέχει συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

γ. Ο ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.       

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects