Διευθυντής

Προΐσταται της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και παρακολουθεί και ελέγχει...

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του...

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τους υπαλλήλους του...

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Προϊστάμενος Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του...

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

ΠροϊστάμενοςΠροΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία τουΤμήματός...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects