Διευθυντής

Διευθυντής Προΐσταται της Διεύθυνσης Διοικητικών...

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Προϊστάμενος             Προΐσταται, επιβλέπει και...

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects