Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τους υπαλλήλους του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.

            Είναι αρμόδιος για την έγκαιρη διαβίβαση των εισερχομένων εγγράφων στις οργανικές μονάδες, στις οποίες αυτές αφορούν.

        Αρμοδιότητες Τμήματος

Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα, σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.

Μεριμνά και διαχειρίζεται τη λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

Παρέχει υποστήριξη στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ),

Τηρεί αρχείο με όλα τα πρωτοκολλημένα έγγραφα, διαβιβάζει τα έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε σε φωτοαντίγραφο, είτε ηλεκτρονικά.

Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας fix my city του Δήμου Γλυφάδας και του αντίστοιχου τηλεφωνικού κέντρου που εξυπηρετεί τη λειτουργία της.

Παρέχει πρόσβαση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο και δυνατότητα πρωτοκόλλησης εγγράφων σε υπαλλήλους άλλων Διευθύνσεων και Τμημάτων με απόφαση του Δημάρχου.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects