Διευθυντής

  1. Διευθυντής

Προΐσταται της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και παρακολουθεί και ελέγχει τη σωστή λειτουργία όλων των τμημάτων και γραφείων τους.

Είναι αρμόδιος για την επίβλεψη της τήρησης των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα, είναι αρμόδιος για την επίβλεψη της γραμματειακής υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, της λειτουργίας του κεντρικού πρωτοκόλλου και της παροχής γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθορίζονται ειδικότερα από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

2.Τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών απαρτίζουν τα τμήματα:

(α) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

(β) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

(γ) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

(δ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects