Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών.

            Παραλαμβάνει από τον Διευθυντή την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς.

  1. Γραφείο Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων

Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Εθνικού Δημοτολογίου.

Συντάσσει το ετήσιο Μητρώο Αρρένων καθώς και τους Στρατολογικούς Πίνακες.

Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου των εγγεγραμμένων στα Δημοτολόγια του Δήμου μας, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων  ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Συντάσσει βιβλία πληθυσμού, καταρτίζει βιβλία μητρώων.

Επιμελείται της αρχειοθέτησης εγγράφων και γενικών μεταβολών.

Επιμελείται των δηλώσεων πολιτογράφησης αλλοδαπών και της συγκέντρωσης δικαιολογητικών για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την αποστολή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Επιμελείται της εγγραφής αλλοδαπών που απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια και διαγραφής αυτών που την έχασαν.

Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.

Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης, εγγυτέρων συγγενών, ταυτοπροσωπίας, Μητρώου Αρρένων, καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα Μητρώα.            

Αποστέλλει τα κάθε είδους πιστοποιητικά, μετά από αυτεπάγγελτες αναζητήσεις ή έγγραφα, στις υπηρεσίες, υπουργεία, περιφέρειες, δήμους, δικαστήρια, προξενεία, σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομία, υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων.

Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων που τηρούνται από αυτούς.

Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία για την εγγραφή ή διαγραφή, από τους εκλογικούς καταλόγους  του Δήμου καθώς και  από τους  εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών, και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάζεται με το τμήμα Τ.Π.Ε. για την δημιουργία και τροποποίηση του αρχείου εκλογικών καταλόγων.

  1. Γραφείο Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων

            Τηρεί τα ληξιαρχικά βιβλία [γέννησης, γάμων, θανάτων, συμφώνου συμβίωσης, εκθέσεων] και καταγράφει σ΄ αυτά τα σχετικά ληξιαρχικά γεγονότα και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά, (διαζύγια κ.λπ.).

            Τηρεί τα βοηθητικά βιβλία του Ληξιαρχείου και τους φακέλους και υποφακέλους ληξιαρχικών γεγονότων, δικαστικών αποφάσεων, αδειών Εισαγγελικής Αρχής ή Ειρηνοδίκη, εκθέσεων επιθεώρησης, Πιστοποιητικών Ιερέων, Γιατρών κ.λ.π.

            Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα, βεβαιώσεις ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά, από τα Ληξιαρχικά βιβλία, καθώς και αντίγραφα των δικαιολογητικών σύνταξης που υπάρχουν στο Αρχείο.

            Καταχωρεί στα βιβλία κάθε μεταβολή που επέρχεται στις ληξιαρχικές πράξεις βάσει δικαστικών Αποφάσεων, και εντολών Εισαγγελικής Αρχής.

            Επιμελείται της αποστολής αντιγράφων ή αποσπασμάτων των συντασσομένων πράξεων μέσα στη νόμιμη προθεσμία στους Δήμους και Κοινότητες και άλλες υπηρεσίες, όπως ορίζει ο νόμος για την ενημέρωση των οικείων Μ. Αρρένων και Δημοτολογίων.

            Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες σ’ αυτά.

            Επιμελείται της σύνταξης και υποβολής των οριζομένων από το νόμο στατιστικών και λοιπών στοιχείων στη Στατιστική Υπηρεσία και δελτίων αποβιωσάντων στις Δ.Ο.Υ.

            Επιμελείται της παραλαβής δικαιολογητικών και της έκδοσης αδειών γάμου.

            Καταχωρεί τις άδειες στο ειδικό βιβλίο αδειών γάμου.

            Επιμελείται κάθε διαδικασία για την τέλεση των πολιτικών γάμων.

            Συντάσσει τις δηλώσεις των πολιτικών γάμων στο προβλεπόμενο βιβλίο.

            Συντάσσει τις πράξεις προσδιορισμού επωνύμων των τέκνων και καταχωρεί στα βιβλία τέλεσης γάμου και στα αλφαβητικά ευρετήρια.

            Διεξάγει κάθε εργασία που έχει σχέση με το Ληξιαρχείο.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects