Τμήμα Εσόδων

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

            Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

            Επιμελείται για τη βεβαίωση των εσόδων και την περιστολή της φορο-τελο-εισφοροδιαφυγής, ελέγχει και θεωρεί τους συντασσόμενους χρηματικούς καταλόγους και μεριμνά για την αποστολή τους στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, μετά τη συνυπογραφή τους και από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου Ελέγχου-βεβαίωσης  Φορολογητέας ύλης. Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων περί δημοτικών προσόδων.                

  1. Γραφείο Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας κ.λπ.

        Χειρίζεται την διαδικασία προσδιορισμού του ΤΑΠ και των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για όλα τα ακίνητα ηλεκτροδοτούμενα και μη.

            Συγκεντρώνει όλα τα παραστατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, σε συνεργασία με το Γραφείο Ελέγχου της φορολογητέας Ύλης του Τμήματος και τα αρμόδια καθ’ ύλη Γραφεία και Τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου, για τη νόμιμη βεβαίωση του ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Τέλους Ακίνητης περιουσίας και γενικά τελών ή εισφορών.

            Παρακολουθεί τα αρχεία της ΔΕΗ, ζητώντας απ’ αυτήν αντίγραφα όλων των υπόχρεων δημοτών του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας κ.λ.π. όποτε κρίνεται απαραίτητο.

            Συγκεντρώνει όλα τα παραστατικά στοιχεία για το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας – Φωτισμού, το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας κ.λ.π., για χώρους και ακίνητα που δεν καταβάλλονται τα εν λόγω τέλη μέσω ΔΕΗ,  για την νόμιμη βεβαίωση τους από το γραφείο Ελέγχου Φορολογητέας Ύλης. Ζητά με έγγραφό του από το γραφείο Ελέγχου Φορολογητέας Ύλης και το αρμόδιο γραφείο Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων, επανελέγχους ακινήτων και ειδικότερα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων και Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, Αθλητικών χώρων και Επαγγελματικών χώρων και βεβαιώνει τις τυχόν διαφορές με τις επιβαλλόμενες από το νόμο κυρώσεις.

            Παραλαμβάνει και ελέγχει σε συνεργασία με τα αρμόδια Γραφεία των  Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης  τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των δημοτών, οι οποίοι επιθυμούν να ηλεκτροδοτήσουν νέους χώρους και χορηγεί σχετική βεβαίωση για τη ΔΕΗ με το αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης.

            Φροντίζει για τη βεβαίωση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για τις εποχιακές επιχειρήσεις.

            Φροντίζει για την είσπραξη και την βεβαίωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και του Τέλους ή Εισφοράς αποζημιώσεων απαλλοτριωμένων ακινήτων.

            Συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις, αποστέλλοντας τον σχετικό φάκελο στις Επιτροπές Συμβιβασμού μέσω του Γραφείου Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

            Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη τελών που αφορούν το αντικείμενο ευθύνης του.

            Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

            Εισηγείται μέσω του αμέσου προϊσταμένου του στο Διευθυντή για τις δικές του παραπέρα ενέργειες, μέσα στην από το νόμο προβλεπόμενο προθεσμία, σχετικά με τον καθορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο των οικείων συντελεστών.

            Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία γύρω από τα αντικείμενα του γραφείου και τηρεί το αντίστοιχο αρχείο.

            Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, στα θέματα αρμοδιότητάς του.

        Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο.

  1. Γραφείο Λοιπών Φόρων, Τελών και Δικαιωμάτων.

            Επιμελείται για είσπραξη και βεβαίωση σε συνεργασία με το γραφείο Ελέγχου - βεβαίωσης Φορολογητέας ύλης  όλων των λοιπών Φόρων, Τελών και Δικαιωμάτων, εκτός από εκείνα που αποτελούν αντικείμενο άλλου γραφείου.

            Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου των αρμόδιων εξωτερικών οργάνων και αξιοποιεί αυτές προκειμένου να χρεώσει τους ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων κατασκευής αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, κατασκευής της διακλάδωσης αποχέτευσης και κατασκευής πεζοδρομίων.

            Επιμελείται για τον προσδιορισμό χρέωσης της δαπάνης που αναλογεί στους ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων κατασκευής αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων, κατασκευής της διακλάδωσης αποχέτευσης και κατασκευής πεζοδρομίων. Εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις για οφειλές αποχέτευσης, διακλάδωσης, πεζοδρομίων. Εκδίδει Βεβαιωτικά σημειώματα είσπραξης για την αποχέτευση, διακλάδωση, πεζοδρόμια, σύμφωνα με τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

     Επιμελείται για την χρέωση , είσπραξη και  βεβαίωση του Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων με εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, κ.λπ., του τέλους του υπεδάφους και εισόδου – εξόδου [πρατήρια βενζίνης κ.λ.π], του τέλους τοποθέτησης προθηκών [βιτρίνες], του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου των περιπτέρων.

            Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου του αρμοδίου τμήματος  και αξιοποιεί αυτές προκειμένου να χρεώσει κάθε αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων και υπέρβαση της άδειας και εισηγείται, μέσω του άμεσου προϊσταμένου του στο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, την ανάκληση της άδειας από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

            Παραλαμβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, υπολογίζει το τέλος, εκδίδει τις σχετικές άδειες και ενημερώνει τις καρτέλες των υπόχρεων, αρχειοθετώντας τις σχετικές άδειες.

            Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου του αρμόδιου τμήματος  που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας και αξιοποιεί αυτές προκειμένου να χρεώσει κάθε παράβαση.

        Φροντίζει για τις εισπράξεις από τις παραβάσεις του ΚΟΚ με την καταγραφή η την διαγραφή πληρωμένων κλήσεων, αποστολή ειδοποιήσεων, δημιουργία  βεβαιωτικών καταλόγων. Έχει την ευθύνη όλου του οικονομικού και διοικητικού αντικειμένου.

            Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο.    

            Επιμελείται τη σύνταξη παραστατικών στοιχείων προς το Γραφείο Ελέγχου Φορολογητέας Ύλης και φροντίζει για την κατάρτιση χρηματικών καταλόγων μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις προστίμου, εκείνων των φόρων που δεν έχουν εξοφληθεί.

            Παρακολουθεί το θέμα μέχρι οριστικής είσπραξης του Τελών από το αρμόδιο τμήμα.

            Συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις και τις επισυνάπτει στις δικογραφίες μαζί με φωτοαντίγραφα όλων των σχετικών στοιχείων που αφορούν τη βεβαίωση [όπου απαιτούνται] και τις διαβιβάζει στο Γραφείο Ελέγχου Φορολογητέας Ύλης – Κοινοποιήσεων, Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

            Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία γύρω από τα αντικείμενα του γραφείου και τηρεί το αντίστοιχο αρχείο.

            Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, στα θέματα αρμοδιότητάς του. Εισηγείται μέσω του αμέσου προϊσταμένου του στο Διευθυντή για τις δικές του παραπέρα ενέργειες, μέσα στην από το νόμο προβλεπόμενο προθεσμία, σχετικά με τον καθορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο των οικείων συντελεστών.

            Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο.

  1. Γραφείο Ελέγχου Φορολογητέας Ύλης – Κοινοποιήσεων, Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

 

            Στο Γραφείο αυτό ανήκει η περιοδική και ετήσια συγκέντρωση της φορολογητέας ύλης όλων των Φορολογικών αντικειμένων αρμοδιότητας γραφείων  Εσόδων και η βεβαίωση και η προώθηση στο τμήμα Ταμειακής υπηρεσίας, ο έλεγχος της φορολογητέας ύλης όλων των Φορολογικών αντικειμένων λοιπών τμημάτων Διεύθυνσης Οικονομικού (Τμήμα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Τμήμα Κοιμητηρίων και  Μαρινών), η διενέργεια γενικών απογραφών, όπου και όταν ενδείκνυται για την ταχεία συγκέντρωση της φορολογητέας ύλης, η κοινοποίηση των κάθε μορφής φορολογικών εγγραφών στους εγγραφόμενους στους φορολογικούς καταλόγους των γραφείων εσόδων, καθώς και των προσκλήσεων και αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων.

            Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τα αρμόδια καθ’ ύλη γραφεία και τμήματα του έργου της καθολικής συγκέντρωσης της φορολογητέας ύλης και ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δηλώσεων και των κατά περίπτωση εκδιδόμενων αδειών του Δήμου.

            Επιμελείται για τις δικαστικές διαφορές του Δήμου και των δημοτών.

            Παραλαμβάνει και καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις προσφυγές που αποστέλλονται από το διοικητικό Πρωτοδικείο για συμβιβαστική επίλυση των διαφορών και αμφισβητήσεων ή υποβάλλονται από τους φορολογούμενους.

            Επιμελείται για τη συγκέντρωση αυτών και τη διαβίβασή τους στα αρμόδια τμήματα για αντίκρουση των ισχυρισμών των προσφευγόντων και ενημερώνει έγκαιρα τα βιβλία του γραφείου σχετικά με τα ένδικα μέσα κατά των φορολογικών εγγραφών, καθώς και για το αποτέλεσμα μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

            Επιμελείται για την παραπομπή των προσφυγών που ζητούν συμβιβαστική επίλυση στις αρμόδιες επιτροπές και φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των προσφυγών που έχει επιτευχθεί συμβιβασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και αυτών που δεν συμβιβάστηκαν αποστέλλει στα Διοικητικά Δικαστήρια μαζί με σχετικές εκθέσεις, καθώς και με φωτοαντίγραφα όλων των σχετικών στοιχείων που αφορούν τη βεβαίωση.

            Γενικά παρακολουθεί και ελέγχει τους γραμματείς των φορολογικών διαφορών σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης των αποφάσεων εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το Νόμο και τηρεί το γενικό αρχείο αποφάσεων φορολογικών Επιτροπών και Διοικητικών Δικαστηρίων [δηλαδή αρχείο δικογραφιών μετά των σχετικών δικαιολογητικών και πρωτότυπων αποφάσεων].

            Ενημερώνει μέσα σε ορισμένη προθεσμία το Δημοτικό Ταμείο σχετικά με την άσκηση ένδικων μέσων κατά των φορολογικών εγγραφών. 

            Παραλαμβάνει τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων και επιμελείται σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συνέχιση ή μη των ένδικων μέσων και ενημερώνει το σχετικό βιβλίο προσφυγών και το αρχείο των σχετικών δικογραφιών.

            Μεριμνά για την αντιπροσώπευση του Δημάρχου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για την υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου.

            Επιμελείται και παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων και σε συνεργασία με τον άμεσο προϊστάμενό του, το Διευθυντή και το γραφείο Νομικής Υποστήριξης, φροντίζει για την ενημέρωση των σχετικών φακέλων, του βιβλίου προσφυγών.

Παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων και σε συνεργασία με τον άμεσο προϊστάμενό του, το Διευθυντή και το γραφείο Νομικής Υποστήριξης, φροντίζει για την ενημέρωση των σχετικών φακέλων, του βιβλίου προσφυγών.

            Γενικά διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του αντικειμένου και τηρεί το αντίστοιχο αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

            Επιμελείται σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος και το Διευθυντή για την έγκαιρη λήψη των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου για τις προτάσεις συγκρότησης των σχετικών επιτροπών.

            Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν στα θέματα αρμοδιότητάς του.

  1. Γραφείο Καταγραφής και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.-Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Αδειοδοτήσεων και Διαφημίσεων.

            Στο Γραφείο ανήκει η συγκέντρωση των κάθε μορφής τίτλων της Ακίνητης και Κοινόχρηστης Περιουσίας του Δήμου και η σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματος, σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

            Η κατάρτιση για κάθε ακίνητο του Δήμου φακέλου, που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.

            Η περιφρούρηση επί της ακίνητης περιουσίας των δικαιωμάτων κυριότητας, νομής και κατοχής τους από το Δήμο.

            Η κατάρτιση των ιδιαίτερων φακέλων για καθένα από τους κοινόχρηστους χώρους που περιέχουν όλα τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται τα επ’  αυτών δικαιώματα του Δήμου, όπως και τα σχετικά για κάθε ένα από αυτούς σχεδιαγράμματα.

            Η κατάρτιση πλήρους κτηματολογίου για όλα τα ακίνητα του Δήμου, αστικά και μη κτήματα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία [αγορών, απαλλοτριωμένων ακινήτων].

            Στο Γραφείο ανήκει η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο της κατάστασής των λόγω ρυμοτομίας απαλλοτριωμένων κτημάτων και την εξακρίβωση της πραγματικής αξίας τους.

            Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο της κατάστασης και της πραγματικής αξίας των προς αγορά από το Δήμο ακινήτων.

            Συνεργάζεται με τα τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, για την ολοκλήρωση των αγορών ακινήτων και τη σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων.

  • Μεριμνά για την αποστολή όλων των στοιχείων που συνιστούν αγορές και απαλλοτριώσεις στη Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

            Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για τις αγορές ακινήτων, δωρεών, κληροδοτημάτων και μισθώσεων.

            Τηρεί το αρχείο των δωρεών – κληροδοτημάτων στο Δήμο και μεριμνά για την αξιοποίησή τους.

            Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή δωρεών, κληροδοτημάτων, σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για τη δωρεά και την κληροδότηση.

            Μεριμνά σε συνεργασία με το γραφείο Δημάρχου - Νομική Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να περιέλθουν στο τα προϊόντα δωρεάς  και τα κληροδοτούμενα ακίνητα.

            Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων, προς κάλυψη αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

            Συντάσσει και αποστέλλει κάθε τέλος του μήνα στο Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών βεβαιώσεις για τη συνέχιση χρήσης των μισθωμένων ακινήτων από τις υπηρεσίες του Δήμου, για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής των μισθωμάτων.

            Συντάσσει σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία, τα σχετικά μισθωτήρια – συμφωνητικά εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας.

            Μεριμνά για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και γενικά των κάθε μορφής μονίμων ή πρόχειρων εγκαταστάσεων αυτού.

            Μεριμνά για τη σύνταξη σε σχέδιο των διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των δημοτικών κτημάτων και ενεργεί τη σχετική προς αυτές αλληλογραφία.

            Επιμελείται της κατάρτισης και έγκαιρης υπογραφής των μισθωτηρίων συμβολαίων και της άμεσης επίβλεψης για την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων αυτών από τους υπόχρεους για τούτο μισθωτές.

            Τηρεί βιβλία από τα οποία φαίνονται κατά τάξη οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά καταστήματα, θέσεων ή εγκαταστάσεων, το σκοπό της χρήσης, το μίσθωμα, όπως και ιδιαίτερο φάκελο για κάθε μίσθωση που περιέχει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν και αφορούν γενικά αυτή.

            Παρακολουθεί το χρόνο λήξης των μισθώσεων των καταστημάτων του Δήμου, όπως και την έγκαιρη ενέργεια για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών προς επαναμίσθωση αυτών κατά τα παραπάνω:

            Φροντίζει για τη βεβαίωση των μισθωμάτων των δημοτικών καταστημάτων και των προσόδων που προέρχονται από αυτά, καθώς και για τη βεβαίωση των δικαιωμάτων χρήσης των δημοτικών ακινήτων και μεριμνά για την αποστολή των στοιχείων στο γραφείο ελέγχου και βεβαίωσης Φορολογητέας ύλης.          

Φροντίζει για τη συγκέντρωση των μισθωμάτων των δημοτικών καταστημάτων και των προσόδων που προέρχονται από αυτά, καθώς και για τη βεβαίωση των δικαιωμάτων χρήσης των δημοτικών ακινήτων και μεριμνά για την αποστολή των στοιχείων προς βεβαίωση  στο γραφείο ελέγχου και βεβαίωσης φορολογητέας ύλης.

            Παρακολουθεί τις ενοικιοστασιακές  διατάξεις και σε  συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία, εφαρμόζει αυτές στις μισθώσεις των δημοτικών ακινήτων.

            Παρακολουθεί τη χρήση των μισθωμένων ακινήτων από τους μισθωτές που έχουν υπογράψει τις σχετικές μισθωτήριες συμβάσεις και δεν επιτρέπει την υπεκμίσθωσή τους.

            Παρακολουθεί την καταβολή από τους μισθωτές του μισθώματος στο Δημοτικό Ταμείο και ενεργεί σε συνεργασία με το Δημοτικό Ταμία, τον άμεσο Προϊστάμενό του και το Διευθυντή, καθώς και τη Νομική Υπηρεσία, την αποβολή των δύστροπων μισθωτών και την παραπέρα διαδικασία για την είσπραξη οφειλομένων μισθωμάτων.

            Γενικά επιβλέπει τη χρήση των δημοτικών ακινήτων από τους μισθωτές, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών μισθωτήριων συμβάσεων, καταγγέλλει κάθε παράβαση αυτών, προστατεύει τα συναφή συμφέροντα του Δήμου και γενικά έχει την ευθύνη για τη διατήρηση και την προστασία της δημοτικής περιουσίας.

            Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως :

α. Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).

β. Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.

γ. Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης,

δ. Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.

ε. Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.

στ. Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.

ζ. Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η. Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.

θ. Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση των εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι άδειες αφορούν ιδίως:

α. Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους στο Δήμο σε λαϊκές αγορές (εκτός από άδειες στους νομούς Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης).

β. Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και

γ. Τα ζωήλατα οχήματα

δ. Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς,

ε. Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων,

στ. Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου .

ζ. Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου,

η. Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.

θ. Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.

ι. Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.

ια. Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.

            Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).

            Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών παραλαμβάνει από το αρμόδιο τμήμα τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου υπαίθριας διαφήμισης  και διαβιβάζει στην αρμόδια Δ/νση την απόφαση αφαίρεσης των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται σε συνεργασία με τον Δ/ντή, την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

        Ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια υπηρεσία για την απομάκρυνση των παράνομων διαφημίσεων.

Εισηγείται μέσω του αμέσου προϊσταμένου του στο Διευθυντή για τις δικές του παραπέρα ενέργειες, μέσα στην από το νόμο προβλεπόμενο προθεσμία, σχετικά με τον καθορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο των οικείων συντελεστών.

            Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο.

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects