Τμήμα Κοιμητηρίων και Μαρινών

Προϊστάμενος

Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία του Τμήματός του.

Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο Προϊστάμενό τους, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του Τμήματος του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

            1.Γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων.

            Επιμελείται  για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Νεκροταφείων.

            Φροντίζει για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των εσόδων των Νεκροταφείων και την αποστολή των στοιχείων για έλεγχο στο γραφείο ελέγχου φορολογητέας ύλης.

      Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία των Νεκροταφείων.

            Ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του  Δημάρχου και Αντιδημάρχων, σχετικά με τα Δημοτικά Νεκροταφεία.

            Φροντίζει για τη σύνταξη παραστατικών των στοιχείων και τη βεβαίωση των τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων και κτιστών οστεοφυλακείων και δικαιωμάτων τέλεσης κηδειών, τέλεσης μνημοσύνων, παράτασης ταφής, δόμησης οικογενειακών τάφων και τριετούς χρήσης, φύλαξης οστών, εκταφών και γενικά των εσόδων των Νεκροταφείων και της αποστολής αυτών στο αρμόδιο τμήμα ελέγχου φορολογητέας ύλης προς είσπραξη και εκδίδει τις άδειες ταφής, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό των Νεκροταφείων.

            Εισηγείται στο Δ/ντή και στον Προϊστάμενό του, κάθε μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία των Κοιμητηρίων. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο.

  1. Γραφείο Μαρινών

            Φροντίζει για την τήρηση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Μαρινών του Δήμου, σε συνδυασμό με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Μαρινών για θαλαμηγά πλοία και πλοιάρια αναψυχής και γενικά των Νόμων και Κανονισμών που αφορούν τα τουριστικά πλοία, πλοιάρια και ναυταθλητικά σκάφη.

            Εισηγείται μέσω του άμεσου Προϊσταμένου του στο Διευθυντή για τις δικές του παραπέρα ενέργειες,  κάθε μέτρου που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία των Μαρινών του Δήμου και  σχετικά με τον καθορισμό  των τιμολογίων  και των κάθε μορφής δικαιωμάτων των Μαρινών, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα σκάφη και της χρήσης απ’ αυτά των εγκαταστάσεων των Μαρινών.

            Επιμελείται για τη βεβαίωση των τελών και δικαιωμάτων ελλιμενισμού και παρακολουθεί την είσπραξή τους από το αρμόδιο Τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και την αποστολή των στοιχείων για έλεγχο στο γραφείο ελέγχου φορολογητέας ύλης.

            Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν στα θέματα αρμοδιότητάς του.

            Παραλαμβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, υπολογίζει τα σχετικά τέλη και δικαιώματα, εκδίδει τις σχετικές άδειες, όπου απαιτείται και ενημερώνει τις καρτέλες των υπόχρεων.

             Επιμελείται τη σύνταξη παραστατικών στοιχείων προς το Γραφείο Ελέγχου Φορολογητέας Ύλης και φροντίζει για την κατάρτιση χρηματικών καταλόγων, όπως προβλέπει κάθε φορά η ισχύουσα νομοθεσία.

            Παρακολουθεί το θέμα μέχρι οριστικής είσπραξης του Τέλους από το αρμόδιο τμήμα. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο.

 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects