Τμήμα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τους υπαλλήλους του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο Προϊστάμενό του, το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

            Παραλαμβάνει από το Διευθυντή την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στους υπαλλήλους για ενέργεια.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και την τήρηση των σχετικών διατάξεων.

Αρμοδιότητες Τμήματος.

            Επιμελείται για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων ή επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων διέπεται από υγειονομικές διατάξεις καθώς και των καταστημάτων και επιχειρήσεων στα οποία γίνεται προσφορά υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, μετά τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων – δικαιολογητικών και την τήρηση της προβλεπόμενης από τη σχετική νομοθεσία, σε συνδυασμό με τη σχετική κανονιστική απόφαση, διαδικασία.

            Μελετά και εισηγείται τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων ή επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης. Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.     

            Επιμελείται με την διαδικασία για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, κέντρων διασκέδασης και λοιπών παρεμφερών επιχειρήσεων.

            Μελετά και εισηγείται τον προσδιορισμό των όρων και ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.

            Προβαίνει μετά την πλήρωση των σχετικών νόμιμων προϋποθέσεων [βεβαιώσεις παραβάσεων] στην ενημέρωση του αρμόδιου οργάνου για την  επιβολή διοικητικών ποινών σε βάρος των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος [αφαίρεση – προσωρινή ή οριστική και ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους] και μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών διοικητικών πράξεων.

            Προβαίνει μετά την πλήρωση των σχετικών νόμιμων προϋποθέσεων στην ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος  για την σφράγιση των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων ή επιχειρήσεων και μεριμνά για την εκτέλεση αυτής, από το αρμόδιο  τμήμα.

            Επιμελείται  για τη βεβαίωση του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., καθώς και του τέλους παρεπιδημούντων και την αποστολή των στοιχείων για έλεγχο στο γραφείο ελέγχου φορολογητέας ύλης.

            Παραλαμβάνει τις δηλώσεις των φορολογουμένων επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις δηλώσεις εκείνων που υπόκεινται στο τέλος παρεπιδημούντων και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των τελών.

            Ενεργεί έλεγχο στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες [Δ.Ο.Υ.]., καθώς και με την από το νόμο προβλεπόμενη Επιτροπή στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και φροντίζει για τη βεβαίωση του τέλους παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

            Επιμελείται για τη βεβαίωση του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις και την αποστολή των στοιχείων για έλεγχο στο γραφείο ελέγχου φορολογητέας ύλης.

            Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου του αρμοδίου τμήματος  και αξιοποιεί αυτές, προκειμένου να χρεώσει κάθε αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων και υπέρβαση των σχετικών αδειών και εισηγείται μέσω του άμεσου Προϊσταμένου του στο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών την ανάκληση των εν λόγω αδειών από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

            Παραλαμβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπολογίζει τα σχετικά τέλη, φόρους και δικαιώματα, εκδίδει τις σχετικές άδειες [όπου απαιτούνται] και ενημερώνει τις καρτέλες των υπόχρεων, αρχειοθετώντας τις σχετικές άδειες.

Επιμελείται  την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση).

Επιμελείται την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Επιμελείται  την παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών, καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Επιμελείται την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.

            Συντάσσει παραστατικά στοιχεία προς το Γραφείο Ελέγχου Φορολογητέας Ύλης, για την κατάρτιση των χρηματικών καταλόγων, μαζί με τις αντίστοιχες  αποφάσεις επιβολής προστίμου.

            Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία γύρω από τα αντικείμενα του και τηρεί το αντίστοιχο αρχείο.

            Επιμελείται σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του, τον  Διευθυντή καθώς και τη Νομική Υπηρεσία και  τον  Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών,  για την ορθή εφαρμογή των ισχυουσών κάθε φορά υγειονομικών και άλλων διατάξεων που αφορούν τα καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

            Επιμελείται και παρακολουθεί την άσκηση των ένδικων μέσων που αφορούν τη λειτουργία όλων των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τον άμεσο Προϊστάμενό του, τον Διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία και διαβιβάζει τους φακέλους με τις απόψεις της υπηρεσίας στα αρμόδια Δικαστήρια.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων για τις οποίες αρμόδιος για την χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργία και ασκήσεώς τους είναι ο Δήμος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν οριστεί άλλες αρχές για τον σχετικό έλεγχο.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία παιδότοπων.

Παραλαμβάνει και εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν την λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδει η Δημοτική Αρχή.

     Τηρεί αρχείο αποφάσεων που αφορούν σε σφραγίσεις, αποσφραγίσεις ή επανασφραγίσεις σε καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και μεριμνά για την αποστολή /κοινοποίηση αντιγράφων των εκθέσεων του Τμήματος στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Ελληνικής Αστυνομίας.

     Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η Δημοτική Αρχή καθώς και στην  επιβολή των διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

     Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη  έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου.

Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων για τις οποίες εισηγείται η επιτροπή ποιότητας ζωής.

Μεριμνά για τον καθορισμό των χώρων, των όρων λειτουργίας καθώς και τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού των περιπτέρων.

Ενημερώνεται από το τμήμα Εσόδων για την πληρωμή η μη των αναλογούντων τελών που αφορούν στην χρήση του κοινόχρηστου χώρου του περιπτέρου και ενεργεί τα δέοντα.

Φροντίζει για τη συγκέντρωση των μισθωμάτων των δημοτικών περιπτέρων που προέρχονται από αυτά, καθώς και για τη βεβαίωση τους και μεριμνά για την αποστολή των στοιχείων προς έλεγχο στο γραφείο ελέγχου και βεβαίωσης φορολογητέας ύλης.

            Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο.

copyrights © 2022-2023 Evolution Projects