Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος

Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα Γραφεία του Τμήματός του.

Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο Προϊστάμενό τους, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Τμήματος του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

Διεξάγει με προσωπική ευθύνη και δια των ειδικών οριζόμενων διαχειριστικών και εισπρακτικών οργάνων την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις «Περί Ταμειακής Υπηρεσίας» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), του Β.Δ./τος «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Ο.Τ.Α.» , με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους καθώς και του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού) των Δήμων και Κοινοτήτων .

Κατευθύνει και ελέγχει τα υπαγόμενα σ' αυτόν όργανα.

Εποπτεύει την τήρηση των προβλεπομένων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και ταμειακών βιβλίων, παρακολουθεί και ελέγχει την όλη κίνηση των Εσόδων και Εξόδων, ευθυνόμενος για κάθε παρατυπία ή παράλειψη και ρυθμίζει τα της χρηματικής διαχείρισης των διαχειριστικών και εισπρακτικών οργάνων.

Ασκεί και εντέλλεται τη λήψη όλων των αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), όπως ισχύουν.

Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

Είναι υπεύθυνος για την περιουσία σε μετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του Δήμου, καθώς και για την φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει.

Διενεργεί τις δοσοληψίες με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών και ελέγχει όλες τις διενεργούμενες ταμειακές πράξεις.

Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία με τον Διευθυντή Οικονομικού και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακολουθεί τα εγκεκριμένα δάνεια του Δήμου και τηρεί πίνακες ετήσιων τοκοχρεολυτικών δόσεων, προς ενημέρωση του Διευθυντή Οικονομικού, του Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και εκκαθάρισης δαπανών, του Δημάρχου και αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Καταρτίζει τους ετήσιους απολογισμούς εσόδων και εξόδων του Δήμου και σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών, παρακολουθεί την εφαρμογή στο Δήμο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού) Δήμων και Κοινοτήτων και την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και των αντίστοιχων Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων χρήσης που καταρτίζει το Τμήμα Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών της οικείας Διεύθυνσης.

1.Γραφείο Εσόδων

Επιμελείται της βεβαίωσης και είσπραξης όλων των εσόδων του Δήμου και την τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο λογιστικών βιβλίων εσόδων καθώς και την τήρηση και κατάρτιση των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών της διαχείρισης των εσόδων.

Φροντίζει για τη λογιστική τακτοποίηση των πραγματοποιούμενων εισπράξεων.

Εκδίδει χωριστά τα οικεία γραμμάτια παραλαβής με χρηματικό λογαριασμό «Τακτοποιητικές Εισπράξεις», σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις «Περί Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστικού των Ο.Τ.Α.».

Κατατάσσει το σύνολο των εισπράξεων ημερήσια στους τηρούμενους λογαριασμούς κατά κατηγορία εσόδων.

Παραδίδει και ταξινομεί τα χρησιμοποιηθέντα τριπλότυπα εισπράξεων μετά των συνοδευτικών ημερήσιων και ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων.

Συντάσσει μηνιαίες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εισπράξεων και συμφωνεί αυτές (κατά κωδικό αριθμό και ποσό εσόδου)

Συντάσσει μηνιαίες ανακεφαλαιωτικές βεβαιωτικές καταστάσεις από τα οίκοθεν εισπραχθέντα έσοδα, δηλαδή των εισπράξεων με βεβαιωτικά σημειώματα και παραδίδει αυτά μαζί με το αντίγραφο του βεβαιωτικού σημειώματος στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας.

Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία προσόδου από το Τμήμα Εσόδων, τους οποίους ελέγχει και εκδίδει μέσα στη νόμιμη προθεσμία τα «Αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Ο.Τ.Α.

Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση γενικών, ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 περί Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύουν κάθε φορά .

Τηρεί, ελέγχει και ενημερώνει αρχείο οφειλετών ανά οφειλέτη, αρχείο βεβαιωτικών καταλόγων και αρχείο ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων οφειλετών.

Ενημερώνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους για τα ασκούμενα ένδικα μέσα και τους διαμορφώνει σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών Συμβιβασμού και των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση της λήψης όλων των μέτρων που απαιτούνται για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων του Δήμου. 

  1. Γραφείο Εξόδων.

Διεξάγει τις λογιστικές πράξεις που σχετίζονται με την πληρωμή των εξόδων του Δήμου, την τήρηση λογιστικών βιβλίων του Ταμείου και την κατάρτιση των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών διαχείρισης εξόδων.

Προβαίνει στην άμεση ειδοποίηση των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και επιστροφής χρημάτων.

Ελέγχει τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης δικαιούχων για εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων.

Εκδίδει βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων και λοιπών κρατήσεων.

Ταξινομεί και αρχειοθετεί τα πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα.

  1. Γραφείο Διαχείρισης

Το Γραφείο αυτό υπαγόμενο και ελεγχόμενο απευθείας από το Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας, με τους οριζόμενους διαχειριστές, ενεργεί τον έλεγχο της πληρωμής των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των έργων, των προμηθειών και γενικά των δαπανών του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Ο.Τ.Α.» καθώς και των πάσης φύσης αποδοχών και αποζημιώσεων του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και στη συνέχεια προχωρά στην εξόφλησή τους, αφού προηγουμένως έχουν κριθεί όπου απαιτείται, θεωρητέα από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παραλαμβάνει τις καθημερινές εισπράξεις από το γραφείο εσόδων με τα σχετικά γραμμάτια παραλαβής.

Προβαίνει σε ανάλυση – συμφωνία των κρατήσεων των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων ανά μήνα και τηρεί τους οικείους λογαριασμούς και καταστάσεις.

Εκδίδει γραμμάτια είσπραξης κρατήσεων και χρηματικά εντάλματα κρατήσεων.

Φροντίζει για την εντός των νομίμων προθεσμιών απόδοση των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων και στη συνέχεια συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά απόδοσης και τα αποστέλλει προς έλεγχο στους δικαιούχους φορείς.

Εκδίδει χρηματικά εντάλματα λογιστικών τακτοποιήσεων.

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects