Διευθυντής

  1. Διευθυντής

            Προΐσταται της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Παρακολουθεί και ελέγχει τη σωστή λειτουργία όλων των τμημάτων και των γραφείων τους.

            Εισηγείται στον Δήμαρχο τη λήψη μέτρων, για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της Διεύθυνσης, που έχουν καθοριστεί από την  Δημοτική Αρχή.      

            Μεριμνά για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία όλης της Διεύθυνσης, προς όφελος του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

            Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

            Γενικά είναι υπεύθυνος για τη άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

            Παραλαμβάνει από το γενικό Πρωτόκολλο την αλληλογραφία της Δ/νσης και τη μοιράζει στα αντίστοιχα τμήματα, μετά τον χαρακτηρισμό της, για ενέργεια.

  1. Τη Διεύθυνση Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων απαρτίζουν τα τμήματα:

(α) Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(β) Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

(γ) Τμήμα Ευρωπαϊκών- Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects