Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Προϊστάμενος

            Προΐσταται του Τμήματος και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Καταρτίζει Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής με βάση τους  γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Δήμου και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.

Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου  Πληροφορικής και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή αποκλίσεων από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.

Καταρτίζει τα προγράμματα που αφορούν στην μηχανογράφηση των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων και συντάσσει τις απαραίτητες γι’ αυτό εισηγήσεις.

Διεξάγει οργανωτικές μελέτες επί θεμάτων νέων τεχνολογιών που προσδιορίζει η Διοίκηση του Δήμου.

Έχει την ευθύνη της σωστής μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων και προσδιορίζει τις προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού υλικού.

Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Διαδικτύου του Δήμου.

Υποστηρίζει τη λειτουργία, χρήση και ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής, του εσωτερικού δικτύου και των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.

Πραγματοποιεί τις υπηρεσιακές επαφές με τους αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς του είδους, για την αγορά ειδικών προγραμμάτων και εξοπλισμού ή την εκπόνηση εξειδικευμένων προγραμμάτων καθώς και με τους  αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς (ΚτΠ, ΣΥZΕΥΞΙΣ κ.λπ.).

Μεριμνά για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, με την καθιέρωση και εφαρμογή αρχών, διαδικασιών, τεχνικών και μέτρων προστασίας των στοιχείων και ολόκληρου του Πληροφοριακού Συστήματος από κάθε απειλή.

Αναλύει και μελετά τη ροή των πληροφοριών και την επικοινωνιακή δομή στις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες των Υπηρεσιών και λοιπών μονάδων του Δήμου, με σκοπό τον επανασχεδιασμό τους, την απλοποίηση τους και την ανάπτυξη των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων.

Μεριμνά και εισηγείται για την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, για το προσωπικό του Δήμου.

Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. [Κομβικό Σημείο Επαφής] του Δήμου όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 [ΦΕΚ 166/Α].

  1. Γραφείο μελετών, οργάνωσης λογισμικών εφαρμογών, υπολογιστικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών

Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού υλικού (H/W, S/W, PERIPHERALS,  SYSTEMS S/W κ.λπ.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων, την αποστολή αυτών στο Τμήμα Προμηθειών για τις περαιτέρω διαδικασίες και την σύνταξη σχεδίων συμβάσεων προμηθειών και συντήρησης του εν λόγω εξοπλισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Οργανώνει την διαδικασία τήρησης αρχείου μαγνητικών μέσων και  την διαφύλαξη των αντιγράφων ασφαλείας, με βάση πρότυπα.

Συντάσσει πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου.

Παρακολουθεί τις καταστάσεις ανασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων που καταγράφονται και γνωστοποιούνται στο Γραφείο, από τις Υπηρεσίες και ελέγχει και διερευνά των επεισοδίων ασφάλειας.

Φροντίζει για την ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της ενημέρωσης των χρηστών και της Διοίκησης σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών, καθώς και για την συμβουλευτική υποστήριξη των Υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας.

Λαμβάνει και συλλέγει πληροφορίες από τα διάφορα υποσυστήματα του Δήμου για την διοίκηση και για την διασφάλιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το σύνολο των δεδομένων του Δήμου. 

Προσδιορίζει τους απαιτούμενους ανθρώπινους, οικονομικούς, γνωστικούς και λοιπούς πόρους για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Υποβάλει και αποδέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής.

Μελετά και παρουσιάζει προτάσεις, που επιφέρουν οργανωτικές αλλαγές οι οποίες διευκολύνουν τον νέο τρόπο εργασίας με χρήση της πληροφορικής.

Παρακολουθεί την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων και την εξέλιξη των μελετών, προμηθειών και έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Εγκαθιστά κάθε νέα εφαρμογή (λογισμικού), μεριμνά για την έναρξη λειτουργίας της και την διαχείριση της κάθε εφαρμογής, από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.

Παρακολουθεί συνεχώς τις νέες τεχνολογίες και αξιολογεί τη δυνατότητα αξιοποίησής τους από το Δήμο.

Εκπαιδεύει το προσωπικό του Δήμου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και στην αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους.

  1. Γραφείο Γραμματείας, Αρχείου και Υπηρεσιών Διαδικτύου

Παρέχει αρωγή στους χρήστες (Helpdesk), όπως λήψη, καταγραφή και προώθηση προς διεκπεραίωση αιτημάτων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου (portal) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βοήθεια στην ανάρτηση όλων των ατομικών και κανονιστικών πράξεων του Δήμου στο διαδίκτυο, για τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

Τηρεί αρχείο των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων που έχουν μηχανογραφηθεί.

Δημιουργεί και υποστηρίζει εσωτερικές δομές διαδικτυακής συνεργασίας (Intranet, Κοινόχρηστοι φάκελοι κ.λπ.).

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο τμήμα Πληροφορικής.

  1. Γραφείο Λειτουργίας, Ανάπτυξης, Διαχείρισης Δικτύου Υπολογιστικών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών

Υποστηρίζει τεχνικά και συντηρεί τα πάσης φύσεως πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει και χρησιμοποιεί ο Δήμος και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα. Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, καθώς και την υποστήριξη από πλευράς ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, τροποποιήσεων και επεκτάσεών τους ή ανάπτυξης – εγκατάστασης νέων Πληροφοριακών Συστημάτων για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου.

Φροντίζει για τη σωστή λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και των λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών Πληροφορικής.

Τηρούν τις διαδικασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος, μετά από διακοπή ή βλάβη και η τήρηση στοιχείων για την μέτρηση της απόδοσης του εξοπλισμού και διαθεσιμότητας των συστημάτων.

Μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, με την καθιέρωση και εφαρμογή αρχών, διαδικασιών, τεχνικών και μέτρων προστασίας των στοιχείων και ολόκληρου του πληροφοριακού συστήματος, από κάθε τυχαία ή σκόπιμη απειλή.

Αναπτύσσει σχέδιο και παρακολουθεί την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων προστασίας και αποτιμά το βαθμό αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας.

Αναπτύσσει σχέδιο συνέχισης της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου και επαναφοράς αυτών σε περίπτωση καταστροφής τους, συντηρεί και υποστηρίζει τεχνικά τα συστήματα Η/Υ, τα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα.

Μεριμνά για τη διαχείριση και την λειτουργία του πληροφοριακού εξοπλισμού, για την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού, σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα.

Συντηρεί το τοπικό (LAN) ή ευρύτερο δίκτυο υπολογιστών (WAN), τηρεί μητρώο χρηστών, λογαριασμών και δικαιωμάτων πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο ή στο Internet, διαχειρίζεται την πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο, καθώς και την επικοινωνία του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα.

Μεριμνά για την προστασία και την μέγιστη αξιοποίηση του δικτύου και των πόρων αυτού, καθώς και για την σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

Επιβλέπει την ασφαλή λειτουργία του δικτύου των Η/Υ, την συντήρηση και αναβάθμιση των Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών τους, την εγκατάσταση νέων υπολογιστικών συστημάτων, του αντίστοιχου λογισμικού, την συντήρηση και αναβάθμιση του λογισμικού των εφαρμογών.

Συντονίζει την λειτουργία και την βελτίωση της απόδοσης των κεντρικών υπολογιστικών μονάδων (servers), τις λειτουργίες φύλαξης όλων των δεδομένων του Δήμου (backups) καθώς και την διαχείριση του κέντρου λειτουργίας του δικτύου και των κεντρικών υπολογιστικών μονάδων (servers).

Ελέγχει την καλή λειτουργία του δικτύου φωνής και δεδομένων του Δήμου, καθώς και μεταξύ του Δήμου και των εξωτερικών φορέων.

Μεριμνά για την ανάπτυξη και την υποστήριξη των δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών, απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

Φροντίζει για την προστασία και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων και επικοινωνιών και των χρηστών αυτών, από κακόβουλες επιθέσεις.

Τηρεί τους βαθμούς ασφαλείας των αρχείων πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους και η διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας των δεδομένων. 

Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές του δικτυακού εξοπλισμού, για τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων καθώς και την συντήρηση του εξοπλισμού, με ίδια μέσα ή με τις υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις.

Συντάσσει τους κανονισμούς λειτουργίας και χρήσης των επιμέρους παρεχόμενων επικοινωνιακών υπηρεσιών.

Επικαιροποιεί και αναβαθμίζει το δίκτυο, σχεδιάζει την ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία καινοτόμων εφαρμογών και επιμελείται της δοκιμής νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων.

Συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, σχετικά με το αντικείμενο.

Διαχειρίζεται θέματα τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού, που αφορά το δικτυακό τόπο του Δήμου και των εποπτευομένων από αυτόν Νομικών Προσώπων. 

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects