Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, τον Διευθυντή Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

            Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

            Επιμελείται της καταγραφής των αναγκών του Δήμου, την κατάρτιση προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έγκαιρης και προσήκουσας παράδοσης των μελετών για την έγκαιρη διεξαγωγή των διαγωνισμών και.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.

  1. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Ειδικότερα:

Καταρτίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτόν.

Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, τα ετήσια προγράμματα δράσης στα πλαίσια του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και εποπτεύει τη διαχείριση και την αξιολόγηση αυτών.

Επιμελείται της έρευνας και της εκπόνησης μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.

Παρακολουθεί την εξέλιξη των προμηθειών και του Προϋπολογισμού, σε συνάρτηση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αξιολογεί την υλοποίησή τους.

Συντονίζει και υποστηρίζει τη διαδικασία προγραμματισμού των μελετών-προμηθειών-υπηρεσιών του Δήμου που πραγματοποιούνται από τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επιμελείται της σύναψης και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων.                

  1. Γραφείο Μελετών

Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και εισηγείται την έγκριση αυτών στα αρμόδια όργανα του Δήμου

Διενεργεί έρευνες αγοράς για την εκτίμηση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των τιμών των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.

Συντάσσει μελέτες για τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό προμήθειες, υπηρεσίες, εργασίες μη τεχνικής φύσεως.

Υποστηρίζει το Τμήμα Προμηθειών σε θέματα που αφορούν μελέτες που έχει συντάξει     

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects