Τμήμα Ευρωπαϊκών - Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τους υπαλλήλους του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Πληροφορικής, Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

            Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στους αρμόδιους υπαλλήλους για ενέργεια.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.

Αρμοδιότητες Τμήματος

Η λειτουργία του Τμήματος Ευρωπαϊκών - Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στοχεύει μέσα από την ακριβή και λεπτομερή διερεύνηση των Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών Χρηματοδοτικών Πρωτοβουλιών και Δράσεων στη συμμετοχή σε προγράμματα που θα δώσουν στο Δήμο τη δυνατότητα να υλοποιήσει δράσεις και έργα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξή του.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πιο συγκεκριμένα είναι:

Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου

Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.

Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την EE, προγράμματα της EE, εθνικά προγράμματα, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.).

Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση δράσεων ενεργειών και προγραμμάτων.

Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.

Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.

Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.

Διερευνά και συντάσσει προτάσεις στα πλαίσια διαφόρων Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων.

Υποβάλει προτάσεις - αιτήσεις σε χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων

Δημιουργεί βάση δεδομένων με όλους τους φορείς χρηματοδότησης και τους δικτυακούς τόπους αυτών.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects