Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος

Έχει την ευθύνη για όλες τις διοικητικές υποθέσεις της Διεύθυνσης και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία σε αυτές.

            Είναι υπεύθυνος για την ορθή διεκπεραίωση των εγγράφων, για την τήρηση Αρχείου αδειών, αυθαιρέτων και όλης της αλληλογραφίας.

  1. Γραφείο Πρωτοκόλλου

        Επιμελείται της παραλαβής, της πρωτοκόλλησης, ευρετηρίασης, συσχέτισης αυθημερόν όλης της εισερχόμενης αλληλογραφίας της Δ/νσης και της αμέσου διανομής αυτής, στα αρμόδια τμήματα και γραφεία για ενέργεια.

            Επιμελείται της γρήγορης διεκπεραίωσης και ταχυδρόμησης όλων των εξερχομένων εγγράφων της Δ/νσης. Τηρεί όλα τα κατά νόμο σχετικά βιβλία.

  1. Γραφείο Αρχείου

            Τηρεί το Αρχείο αδειών και το αρχείο φακέλων ρυθμίσεων και τακτοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών κ.λπ., συγκεντρώνει αιτήματα δημοτών, φορέων και υπηρεσιών και είναι αρμόδιο για τη χορήγηση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων από τα στοιχεία των φακέλων.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects