Τμήμα Αδειών Υπηρεσίας Δόμησης

Προϊστάμενος

            Φροντίζει για την σωστή λειτουργία των γραφείων του τμήματός του, χρεώνει τις εγκρίσεις δόμησης, τις άδειες δόμησης και τις οικοδομικές άδειες για έλεγχο στα αρμόδια γραφεία του Τμήματος.

            Είναι υπεύθυνος για την διαδικασία και την τελική έκδοση των αδειών δόμησης και των οικοδομικών αδειών και τηρεί αρχείο των αδειών.

            Διευθύνει, συντονίζει, δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και εντολές και ελέγχει την εφαρμογή τους σε υποθέσεις που αφορούν την Υπηρεσία Δόμησης.

            Υπογράφει για την συνέχιση οικοδομικών εργασιών καθώς και τις διοικητικές πράξεις για ανακλήσεις αδειών και κάθε είδους εισηγήσεις και αποφάσεις προς Σ.Χ.Ο.Π. και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

  1. Γραφείο Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

        Ελέγχει και θεωρεί τις αρχιτεκτονικές μελέτες που υποβάλλονται για την έκδοση αδειών δόμησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μετά τον έλεγχο των φακέλων από τα άλλα γραφεία κάνει τον τελικό έλεγχο αυτού.

  1. Γραφείο Στατικού Ελέγχου

        Ελέγχει και θεωρεί τις μελέτες που υποβάλλονται από στατικής και δομικής άποψης. Συντάσσει τεχνικές εκθέσεις και προτείνει μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια του κτιρίου. Διεκπεραιώνει υποθέσεις που αναφέρονται σε ζητήματα στατικής και δομικής σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

  1. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικού Ελέγχου

        Ελέγχει και θεωρεί τις μελέτες που υποβάλλονται ως προς τα ηλεκτρομηχανολογικά και τη θερμομόνωση. Διεκπεραιώνει υποθέσεις που αναφέρονται σε ζητήματα ηλεκτρομηχανολογικά σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

  1. Γραφείο φορολογικών

        Ελέγχει το φάκελο που υποβάλλεται για την έκδοση άδειας ως προς τις αμοιβές, κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects