Τμήμα Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης.

            Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στους υπαλλήλους για ενέργεια.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.

Αρμοδιότητες Τμήματος

Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής.

Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

Α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος.

Β) Τη σύνταξη και τον έλεγχο  διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης όπως και τη εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους.

Γ) Τον έλεγχο, επίβλεψη και σύνταξη  μελετών και τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.

Δ) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.

Ε) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων. Γνωμοδοτεί για τυχόν παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κάθε είδους και χρήσης κτιρίων. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων  τακτοποίησης και αναλογισμού.

Επιμελείται των πάσης φύσεως τοπογραφικών μελετών και αποτυπώσεων και είναι αρμόδιο για την σύνταξη ή επίβλεψη αυτών.

Είναι αρμόδιο για εισηγήσεις περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου και υπεύθυνο για την σύνταξη πολεοδομικών μελετών.

Συντάσσει διοικητικές πράξεις για απαλλοτριώσεις, τακτοποιήσεις, προσκυρώσεις. Φροντίζει για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου, αναθεωρήσεων χρήσεως γης. Τηρεί αρχείο χαρτών, διαταγμάτων και διοικητικών πράξεων του τμήματος. 

        Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης. Εκδίδει βεβαιώσεις χρήσεων γης. Παρέχει πληροφορίες και εκδίδει βεβαιώσεις  για τους όρους δόμησης. Τηρεί αρχείο σχετικών διαταγμάτων.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects