Τμήμα Πιστοποίησης και Ελέγχου Κατασκευών Υπηρεσίας Δόμησης

Προϊστάμενος

Συντονίζει, ελέγχει και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των γραφείων του.

Χρεώνει τις υποθέσεις αυθαιρέτων, υγρασιών, επικινδύνων κ.λ.π. στα αρμόδια γραφεία. Εισηγείται για χαρακτηρισμό αυθαιρέτων νομιμοποιήσεων στις αρμόδιες επιτροπές για εκδικάσεις ενστάσεων κ.λ.π.

            Είναι αρμόδιος για την τήρηση της διαδικασίας κατεδάφισης  αυθαιρέτων και τήρηση σχετικού αρχείου. Τηρεί την αλληλογραφία με την Υπηρεσία Ελεγκτών Δόμησης.

            Χορηγεί πιστοποιητικά ελέγχου κατασκευών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

  1. Γραφείο Ελέγχου Αυθαιρέτων

        Ελέγχει τις αυθαίρετες κατασκευές. Συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας. Παρακολουθεί τη διαδικασία συμμόρφωσης με υποδείξεις της Υπηρεσίας. Προσδιορίζει πολεοδομικά πρόστιμα. Παρακολουθεί τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών. Τηρεί αρχείο αυθαιρέτων.

            2.Γραφείο Επικινδύνων και Υγρασιών

            Προβαίνει στον έλεγχο της στατικής επάρκειας των κτιρίων, ελέγχει την ύπαρξη υγρασιών.

  1. Γραφείο Προστίμων

Υπολογίζει, ελέγχει και βεβαιώνει τα πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών και τέλη τακτοποίησης.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects