Διευθυντής

  1. Διευθυντής

Είναι αρμόδιος για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη διαχείριση και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και την ενεργειακή διαχείριση.

Έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου.

Παρακολουθεί και ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων και γραφείων που ανήκουν στη Διεύθυνση.

Παραλαμβάνει από το Γενικό Πρωτόκολλο την αλληλογραφία των Υπηρεσιών του και τη διανέμει στα αντίστοιχα τμήματα για ενέργεια.

Τηρεί τα αναγκαία για τη διεξαγωγή της Υπηρεσίας βιβλία, συγγράμματα και λοιπά.

Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τον τρόπο διάθεσης των απορριμμάτων και εισηγείται προτάσεις για τη βελτίωση της Καθαριότητας.   

Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  1. Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης και Πρασίνου απαρτίζουν τα τμήματα:

(α) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

(β) Τμήμα Περιβάλλοντος

(γ) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

(δ) Τμήμα Κίνησης και συντήρησης οχημάτων

(ε) Τμήμα Διαχείρισης και Μεταφοράς Απορριμμάτων

(στ) Τμήμα Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων

(ζ) Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας

(η) Τμήμα Κεντρικής αποθήκης

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects