Τμήμα Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Κίνησης και Πρασίνου.

            Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.

  1. Γραφείο Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.

Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.

 Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

 Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :

(α) την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και

 

 

εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,

(β) την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ),

(γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.

 Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως :

(α) Τον καθορισμό των χώρων  για τη δημιουργία  κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

(β) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

(γ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών

Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ' άρθρο 5 ν.

2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α'), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.

(δ) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).

(ε) Μεριμνά, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα

 Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).

 Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

 Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.

 

 

 

Το Τμήμα έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.

(γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.

(δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.

  1. Γραφείο Υμηττού

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής :

(α) Η υποβολή προτάσεων, μελετών, εισηγήσεων στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τη  εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.

(β) Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές [Δασαρχείο κ.λ.π.], φορείς, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ, Ν.Π.Δ.Δ, Εθελοντές, Εθελοντικές ομάδες, επιστήμονες, ειδικούς, Διεθνείς Οργανισμούς, για την ανάδειξη, ανάπλαση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος.

(γ) Η αναδάσωση, η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.

(δ) Η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, σπηλαίων, καταβοθρών.

(ε) Η υποβολή μελετών, προτάσεων, εισηγήσεων για διαμόρφωση, ανάπλαση και συντήρηση μονοπατιών, δασικών δρόμων πυροπροστασίας, χώρων αναψυχής, περιπάτου και αθλοπαιδιών, ποδηλατοδρόμων και ήπιων παρεμβάσεων στα όρια ευθύνης Δήμου.

(στ) Η υποβολή προτάσεων για σύνταξη τεχνικών μελετών υδροπονίας, ήπιων ανασχετικών υδροφραγμάτων με σκοπό την αύξηση του υδροφόρου ορίζοντα και την ελάττωση της αποχωμάτωσης του Υμηττού.

(ζ) Η συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για εκπόνηση σχεδίων  Δασοπροστασίας, Πυρασφάλειας ή Πυρόσβεσης  καθώς και λήψη προληπτικών μέτρων για την  προστασία του Υμηττού.

(η) Η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και κάθε εκδήλωσης που αναδεικνύει την  σπουδαιότητα του οικοσυστήματος στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

(θ) Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά πιο πάνω και έχει σχέση με τον Υμηττό, ανήκει στην αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού.

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects