Τμήμα Διαχείρισης και Μεταφοράς Απορριμμάτων

 

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

            Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

            Αρμοδιότητες Τμήματος

Μεριμνά για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.

Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για την μεταφορά των αστικών απορριμμάτων και  των ανακυκλούμενων υλικών στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

 Εισηγείται την προμήθεια νέων μηχανημάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης, είτε λόγω αύξησης των αναγκών είτε για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων των οποίων η συντήρηση κρίνεται ασύμφορη.  

 Μεριμνά για την προσκόμιση των απορριμμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης εκφόρτωσης και άμεσης συμπίεσής τους, χωρίς καμιά ενδιάμεση εναποθήκευση, ενώ ο  Σταθμός Μεταφόρτωσης διαστασιολογείται για μεγαλύτερο από το μέσο ρυθμό προσκόμισης απορριμμάτων, ώστε να μην δημιουργούνται  καθυστερήσεις στα προσερχόμενα απορριμματοφόρα.

 Επιμελείται την επισκευή και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης.

 

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects