Τμήμα Πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

            Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.

  1. Γραφείο σχεδιασμού πρασίνου

            Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.

            Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου   (τεχνικά μέσα , εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ).

  • Συντάσσει μελέτες έργων - εργασιών για την κατασκευή, ανάπλαση και συντήρηση χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).
  • Σε συνεργασία με τον Διευθυντή, εισηγείται την κατάρτιση όρων δημοπράτησης έργων και εργασιών αρμοδιότητας του και τον ορισμό επιβλεπόντων
  • Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των έργων - εργασιών πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα τους.
  • Εκδίδει τις άδειες για εκτέλεση, από τρίτους, διαφόρων εργασιών.
  1. Γραφείο συντήρησης πρασίνου

            Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

            Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

            Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος καθώς και για τους χώρους αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.

            Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος και ακολούθως διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

            Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.

            Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects