Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας

Προϊστάμενος

            Προΐσταται, επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του Τμήματός του.

            Εισηγείται τα θέματα αρμοδιότητάς του στον άμεσο προϊστάμενό του, Διευθυντή Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

            Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια.

            Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του.

        Αρμοδιότητες τμήματος

            Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και καθορίζει τις βάρδιες των οδηγών που εκτελούν τα δρομολόγια.

            Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των λεωφορείων που διενεργούν τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας.

            Καταγράφει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά ή άλλα υλικά που απαιτούνται για τα λεωφορεία ή για τις στάσεις της δημοτικής συγκοινωνίας, ώστε αυτά να λειτουργούν ευρύθμως και συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα για τον έγκαιρο προγραμματισμό και εκτέλεση των αναγκαίων προμηθειών.

            Εισηγείται προτάσεις για τροποποιήσεις και μεταβολές στα δρομολόγια των συγκοινωνιακών γραμμών, για αύξηση των δρομολογίων, για αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας και εν γένει για μεταβολές και τροποποιήσεις στο ισχύον πρόγραμμα.    

            Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού που διενεργεί τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας.

            Εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects