Τμήμα Κεντρικής αποθήκης

Προϊστάμενος

Προΐσταται επιβλέπει και κατευθύνει τα γραφεία του τμήματός του. Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στους άμεσους προϊσταμένους του. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του τμήματός του και στη συνέχεια τη διανέμει στα οικεία γραφεία για ενέργεια. Μεριμνά και είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, ορθή και ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητάς του.

1.Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού.

Φροντίζει για τη σωστή διαχείριση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Εισηγείται τον ανεφοδιασμό των ειδών αρμοδιότητας του γραφείου. Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο έντυπα παραλαβής και παράδοσης των ειδών του γραφείου.

  1. Γραφείο Διαχείρισης Καυσίμων και Λιπαντικών.

Φροντίζει για τη σωστή φύλαξη των καυσίμων και λιπαντικών σε χώρους που δεν εγκυμονούν κινδύνους. Φροντίζει για τη σωστή διαχείρισή τους, τηρώντας τα νόμιμα βιβλία. Ενημερώνει τους Προϊσταμένους για τον έγκαιρο ανεφοδιασμό τους.

  1. Γραφείο Διαχείρισης Υλικού Καθαριότητας Υπηρεσιών Δήμου.

 Φροντίζει για τη σωστή διαχείριση των υλικών καθαρισμού των Υπηρεσιών του Δήμου. Τηρεί τα από το νόμο καθορισμένα βιβλία διαχείρισης υλικών. Εισηγείται την αγορά υλικών για τον ανεφοδιασμό της αποθήκης.

  1. Γραφείο Διαχείρισης Υλικού Διοικητικής Λειτουργίας

Φροντίζει για τη σωστή διαχείριση των υλικών που είναι απαραίτητα για την διοικητική λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου (γραφική ύλη, καρέκλες, γραφεία, ερμάρια κλπ). Τηρεί τα από το νόμο καθορισμένα βιβλία διαχείρισης υλικών. Εισηγείται την αγορά υλικών για τον ανεφοδιασμό της αποθήκης.

  1. Γραφείο αποθήκευσης και εκποίησης άχρηστων υλικών

Φροντίζει για τη φύλαξη των άχρηστων υλικών κυριότητας του Δήμου σε χώρους που δεν εγκυμονούν κινδύνους και δεν παρεμποδίζουν την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών. Φροντίζει επιπλέον για την εκποίηση των υλικών αυτών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.

  1. Γραφείο Διαχείρισης Ανταλλακτικών Οχημάτων - Μηχανημάτων

Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

                       

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects