ΝΕΟ - Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (αρ.8 Ν.1599/86 και αρ.3 παρ.3 Ν. 2690/1999) Για χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ από τον Δήμο Γλυφάδας (N. 5028-2023)

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας προς τον Δήμο Γλυφάδας συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/96 και Ν. 2690/1999.

 

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των κάτωθι εγγράφων σε ψηφιακή μορφή (ευκρινή ψηφιακά αντίγραφα από σαρωτή ή εικόνες), δεδομένου ότι θα ζητηθούν να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

  •    Τελευταίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και εξοφλητική απόδειξη 
  •    Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
  •    Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο συνιδιοκτητών από συμβολαιογράφο (εφόσον επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης και για τους συνιδιοκτήτες)

 

Σημείωση: Για οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα που θα προκύψει από την επεξεργασία της αίτησης σας, θα ενημερώνεστε αναλυτικά.

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects