ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2023_352

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας & πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας» και συγκεκριμένα για τις ομάδες Δ και Ε» σε συμμόρφωση της με αριθμ.726/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

copyrights © 2023-2024 Evolution Projects